ข้าวโรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองโป่ง

โรงเรียนทำนา แต่ขาดโรงสี ขอมีแหล่งเรียนรู้ ควบคู่เครื่องมือผลิตข้าวครบวงจร ขอท่านช่วยสนับสนุนเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ซ่อมแซมอาคารเก่า ปรับเปลี่ยนเป็นอาคารอเนกประสงค์ ยุ้งฉาง และโรงสีขนาดเล็กใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว

  • 11

    พ.ย. 2562

  • 5,939

ยอดบริจาค

0 บาท
เป้าหมาย : 30,000 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน
+1

ข้าวโรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองโป่ง

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านคลองโป่ง จ.บุรีรัมย์

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และโรงเรียนบ้านคลองโป่ง

ผู้รับผลประโยชน์

เด็ก 145 คน และครู 10 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

01 ธันวาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 มีนาคม 2564

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

พื้นที่โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใหม่ของมูลนิธิฯ ที่ได้เริ่มดำเนินการในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมูลนิธิฯ และชุมชนได้ร่วมกันทำงานบรรเทาแก้ไขปัญหาในเรื่องเร่งด่วนหลายเรื่องที่จำเป็นสำหรับเด็กๆในพื้นที่ เช่น การจัดหามื้อเช้า การจัดสร้างห้องน้ำ อ่างล้างหน้าแปรงฟันที่ถูกสุขอนามัยให้โรงเรียนและศูนย์ฯ เด็กเล็ก การจัดหาสื่อการสอนและการอบรมทักษะการอ่านให้กับคุณครูในโรงเรียนเครือข่าย และการซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียน ซึ่งได้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ที่ได้สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ 

ในการหารือร่วมกันกับชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน หน่วยงานท้องถิ่น ได้เห็นพ้องกันถึงเรื่องเร่งด่วนอีก 3 เรื่อง ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อชุมชนและเด็กๆ ที่พื้นที่นี้ เช่น โครงการ “ข้าวโรงเรียน” ของโรงเรียนบ้านคลองโป่งที่จะช่วยประหยัดงบอาหารกลางวัน เด็กๆ ได้ทานข้าวปลอดสาร และสร้างทักษะการเรียนรู้จากครู สู่เด็กๆ โครงการ “น้ำ 1,000 เมตร” ของโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ที่ปัจจุบันขาดแคลนน้ำสะอาดทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแล้ง ซึ่งถึงแม้แหล่งน้ำใกล้ที่สุดยังอยู่ห่างออกไปไกลกว่า 1 กิโล ในโรงเรียนก็ได้พยายามจัดการเดินท่อส่งน้ำลอดผ่านใต้ถนนไว้บางส่วนแล้ว และ โครงการ “เกษตรต่อยอด” เป็นโครงการที่ไปได้ไกลกว่าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันธรรมดาในสถานศึกษา เพราะได้วางแผนพัฒนาบูรณาการกับกลุ่มเกษตรชุมชนกว่า 70 ครอบครัว ปลูกพืชผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นอาหารในบ้าน และยังส่งผ่านไปยังสหกรณ์โรงเรียนเพื่อนำมาปรุงเป็นมื้ออิ่มถูกสุขอนามัยตามแนวคิดระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต และสืบสานวิธีการดำนาปลูกข้าว และสามารถทราบถึงขั้นตอนในการสีข้าวและเก็บไว้เพื่อใช้บริโภค

วิธีการดำเนินงาน ซ่อมแซมอาคารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นโรงสีข้าวและมีที่เก็บข้าวขนาดเล็ก เด็กสามารถเข้ามาดำเนินกิจกรรมสีข้าวไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน อีกทั้งยังสามารถทำเป็นข้าว OTOP ของโรงเรียน เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ของโรงเรียนอีกด้วย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กนักเรียนได้มีกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต และสืบสานวิธีการดำนาปลูกข้าว และสามารถทราบถึงขั้นตอนในการสีข้าวและเก็บข้าวไว้ใช้บริโภค

 

งบประมาณโครงการ

รายละเอียดงบประมาณ

ลำดับ รายการ
1 งานซ่อมแซมอาคาร
2 เครื่องสีข้าวและพันธุ์ข้าว

 

แสดงความคิดเห็น