น้ำ 1,000 เมตร โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

เด็กเล็กทุกข์ยากจากภัยแล้ง แหล่งน้ำเหือดแห้งไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ ขอท่านช่วยสนับสนุนงานระบบท่อส่งน้ำ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ งานฐานรากและโครงสร้างเหล็ก และอุปกรณ์โซล่าเซลล์

  • 08

    พ.ย. 2562

  • 7,468

ยอดบริจาค

600 บาท
เป้าหมาย : 30,000 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

น้ำ 1,000 เมตร โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียน 109 คน และครู 10 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

01 ธันวาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 มีนาคม 2564

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

พื้นที่โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใหม่ของมูลนิธิฯ ที่ได้เริ่มดำเนินการในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมูลนิธิฯ และชุมชนได้ร่วมกันทำงานบรรเทาแก้ไขปัญหาในเรื่องเร่งด่วนหลายเรื่องที่จำเป็นสำหรับเด็กๆในพื้นที่ เช่น การจัดหามื้อเช้า การจัดสร้างห้องน้ำ อ่างล้างหน้าแปรงฟันที่ถูกสุขอนามัยให้โรงเรียนและศูนย์ฯ เด็กเล็ก การจัดหาสื่อการสอนและการอบรมทักษะการอ่านให้กับคุณครูในโรงเรียนเครือข่าย และการซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียน ซึ่งได้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ที่ได้สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ 

ในการหารือร่วมกันกับชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน หน่วยงานท้องถิ่น ได้เห็นพ้องกันถึงเรื่องเร่งด่วนอีก 3 เรื่อง ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อชุมชนและเด็กๆ ที่พื้นที่นี้ เช่น โครงการ “ข้าวโรงเรียน” ของโรงเรียนบ้านคลองโป่งที่จะช่วยประหยัดงบอาหารกลางวัน เด็กๆ ได้ทานข้าวปลอดสาร และสร้างทักษะการเรียนรู้จากครู สู่เด็กๆ โครงการ “น้ำ 1,000 เมตร” ของโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ที่ปัจจุบันขาดแคลนน้ำสะอาดทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแล้ง ซึ่งถึงแม้แหล่งน้ำใกล้ที่สุดยังอยู่ห่างออกไปไกลกว่า 1 กิโล ในโรงเรียนก็ได้พยายามจัดการเดินท่อส่งน้ำลอดผ่านใต้ถนนไว้บางส่วนแล้ว และ โครงการ “เกษตรต่อยอด” เป็นโครงการที่ไปได้ไกลกว่าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันธรรมดาในสถานศึกษา เพราะได้วางแผนพัฒนาบูรณาการกับกลุ่มเกษตรชุมชนกว่า 70 ครอบครัว ปลูกพืชผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นอาหารในบ้าน และยังส่งผ่านไปยังสหกรณ์โรงเรียนเพื่อนำมาปรุงเป็นมื้ออิ่มถูกสุขอนามัยตามแนวคิดระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน มีน้ำดิบที่ไว้ใช้อุปโภคและบริโภคช่วงหน้าแล้ง

วิธีการดำเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดึงน้ำจากสระของหมู่บ้านและมีระบบโซล่าเซลล์ในการดึงน้ำเพื่อมากักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนและชุมชน มีน้ำดิบที่ไว้อุปโภคและบริโภคในช่วงหน้าแล้ง

งบประมาณโครงการ

รายละเอียดงบประมาณ 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
1 อุปกรณ์ชุดพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด
2 งานฐานราก 18 ตรม.
3 งานโครงสร้างเหล็ก 160 ตรม.
4 ปั้มน้ำอัตโนมัติ 2 ชุด
5 งานระบบท่อส่งน้ำ 1,000 เมตร

 

แสดงความคิดเห็น