เกษตรต่อยอด โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

12 โรงเรียน 3 เกษตรชุมชน รวมพลช่วยปลูกผัก เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ ให้บ้านและโรงเรียนมีอาหารพอเพียง ขอท่านช่วยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่ พันธุ์ปลา พร้อมอาหาร และอุปกรณ์เพื่อเตรียมการถังหมักชีวภาพ แก่ 73 ครอบครัวหลัก และครอบครัวชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

  • 08

    พ.ย. 2562

  • 5,536

ยอดบริจาค

0 บาท
เป้าหมาย : 30,000 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

เกษตรต่อยอด โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

ผู้รับผลประโยชน์

ชุมชนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 73 ครอบครัว

ระยะเวลาดำเนินการ

01 ธันวาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 มีนาคม 2564

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

พื้นที่โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใหม่ของมูลนิธิฯ ที่ได้เริ่มดำเนินการในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมูลนิธิฯ และชุมชนได้ร่วมกันทำงานบรรเทาแก้ไขปัญหาในเรื่องเร่งด่วนหลายเรื่องที่จำเป็นสำหรับเด็กๆในพื้นที่ เช่น การจัดหามื้อเช้า การจัดสร้างห้องน้ำ อ่างล้างหน้าแปรงฟันที่ถูกสุขอนามัยให้โรงเรียนและศูนย์ฯ เด็กเล็ก การจัดหาสื่อการสอนและการอบรมทักษะการอ่านให้กับคุณครูในโรงเรียนเครือข่าย และการซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียน ซึ่งได้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ที่ได้สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ 

ในการหารือร่วมกันกับชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน หน่วยงานท้องถิ่น ได้เห็นพ้องกันถึงเรื่องเร่งด่วนอีก 3 เรื่อง ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อชุมชนและเด็กๆ ที่พื้นที่นี้ เช่น โครงการ “ข้าวโรงเรียน” ของโรงเรียนบ้านคลองโป่งที่จะช่วยประหยัดงบอาหารกลางวัน เด็กๆ ได้ทานข้าวปลอดสาร และสร้างทักษะการเรียนรู้จากครู สู่เด็กๆ โครงการ “น้ำ 1,000 เมตร” ของโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ที่ปัจจุบันขาดแคลนน้ำสะอาดทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแล้ง ซึ่งถึงแม้แหล่งน้ำใกล้ที่สุดยังอยู่ห่างออกไปไกลกว่า 1 กิโล ในโรงเรียนก็ได้พยายามจัดการเดินท่อส่งน้ำลอดผ่านใต้ถนนไว้บางส่วนแล้ว และ โครงการ “เกษตรต่อยอด” เป็นโครงการที่ไปได้ไกลกว่าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันธรรมดาในสถานศึกษา เพราะได้วางแผนพัฒนาบูรณาการกับกลุ่มเกษตรชุมชนกว่า 70 ครอบครัว ปลูกพืชผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นอาหารในบ้าน และยังส่งผ่านไปยังสหกรณ์โรงเรียนเพื่อนำมาปรุงเป็นมื้ออิ่มถูกสุขอนามัยตามแนวคิดระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและผู้ปกครอง มีความรู้ ทักษะด้านการเกษตร การทำงานกลุ่ม และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่การทำงานโครงการ เพื่อให้เป็นต้นแบบของอาหารปลอดภัยในชุมชน

วิธีการดำเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาดุก และอาหาร ไก่ไข่ และอาหาร รวมถึงอุปกรณ์การเกษตรสำหรับทำปุ๋ยหมัก ให้กับครอบครัวของเด็กในโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ จำนวน 73 ครอบครัว เพื่อให้เป็นต้นแบบของอาหารปลอดภัยในชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็ก ครอบครัว และชุมชน ได้รับอาหารที่ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และมีอาหารที่ปลอดภัย

 

งบประมาณโครงการ

รายละเอียดงบประมาณ

ชุมชนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 73 ครอบครัว

ลำดับ รายการ รายละเอียด จำนวน หน่วย
1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลา และอาหาร ปลาดุก 100 ตัว / 1 ครอบครัว
หัวอาหาร 5 กิโลกรัม / 1 ครอบครัว
2 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่และอาหาร ไก่ไข่ 5 ตัว / 1 ครอบครัว
หัวอาหาร 1 กระสอบ / 1 ครอบครัว
3 ส่งเสริมอุปกรณ์การเกษตรในการทำปุ๋ยหมัก กากน้ำตาล 4 แกลลอน / 1 ครอบครัว
EM 5 ลิตร / 1 ครอบครัว
ปูนขาว 1 กระสอบ / 1 ครอบครัว
ถังหมัก 1 ถัง / 1 ครอบครัว

 

แสดงความคิดเห็น