โครงการสานกระจูด ทอผ้า พัฒนาอาชีพให้น้อง

โครงการ"กระจูดบ้านฉัน" เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ทางโรงบ้านเนินธัมมังได้เปิดสอนขึ้นให้กับเด็กๆในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆสามารถหารายได้ช่วยเหลือผู้ปกครองได้ในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กๆ และคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมไปตามช่วงวัยอีกด้วย

  • 06

    พ.ย. 2561

  • 9,735

ยอดบริจาค

500 บาท
เป้าหมาย : 48,300 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน
+3

โครงการสานกระจูด ทอผ้า พัฒนาอาชีพให้น้อง

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 71 คน ในโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง

ระยะเวลาดำเนินการ

01 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 มีนาคม 2564

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านเนินธัมมังเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 71 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของเด็กๆ ในโรงเรียน เด็กๆเหล่านี้จะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้ปกครองตั้งแต่เล็กจนโต แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญต่ออาชีพผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงได้เปิดสอนหลักสูตรท้องถิ่น "กระจูดบ้านฉัน" ขึ้น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการฝึกปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง จนนักเรียนในโครงการสามารถหารายได้ช่วยครอบครัวในระหว่างเรียนได้

เนื่องจากโรงเรียนต้องการต่อยอดสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย เป็นที่ต้องการและตัวเลือกให้กับผู้ที่สนใจ  จึงมีแผนในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ บูรณาการกับการเรียนการสอน และการใช้เวลาว่างของเด็กนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนยังขาดวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตที่ได้คุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กๆ และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชนในชุมชนได้มีรายได้เสริม

วัตถุประสงค์​

1. เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในชุมชน มีทักษะการทอผ้าและแปรรูปกระจูดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนและเยาวชนมีรายได้เสริม
3. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา
1  ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติ สิงหาคม 2562
2  นำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สิงหาคม 2562
3  วางแผนร่วมกับคณะครู กรรมสถานศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กันยายน 2562
4

 ดำเนินโครงการ
 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
 (สำหรับทอผ้า,สานกระจูด,ออกแบบ,แปรรูปผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์)

ตลอดปีการศึกษา
5  ประชุมการประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม ภาคเรียนละครั้ง หรือเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

วิธีการติดตามและประเมิณผล

ลำดับ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือ
1  90 % ของเด็กนักเรียนมีทักษะด้านการทอผ้า
 และแปรรูปกระจูด
ตรวจเอกสาร  แบบสอบถาม หรือรายงานผลการดำเนินงานจากโรงเรียน
2  โรงเรียนมีศักยภาพในการดำเนินการได้อย่างยั่งยืน สนทนากลุ่ม  สนทนากลุ่ม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สมาชิกในโครงการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. สมาชิกในโครงการทุกคนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้
3. สามารถสร้างรายได้เสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
4. ได้มีส่วนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า  และกระจูด ให้สีบทอดไปยังเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป

งบประมาณโครงการ

 งบประมาณในการดำเนินการ
 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวม
1  กี่พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 10,000 20,000
2  เส้นไหมประดิษฐ์ 5 หมอน 1,600 8,000
3  กระจูด 100 กำ 60 6,000
4  ผ้ากุ้น 25 หลอด 120 3,000
5  ด้ายวีนัส 20 โหล 110 2,200
6  ตัวหนีบพร้อมตาไก่ 1 ชุด 2,800 2,800
รวมวัสดุอุปกรณ์ 42,000
Support Cost 4,200
ค่าบริหรจัดการระดมทุน 2,100
รวม 48,300

 

แสดงความคิดเห็น