โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

“หนูอยากอิ่มท้อง มีพร้อมด้วยโภชนาการ” เด็กๆโรงเรียนบ้านเขาน้อยมีอาหารกลางวันเป็นมื้อหลัก ซึ่งมีเพียงแกงถุงตามแต่พอจะหาซื้อได้ เกิดปัญหาด้านสุขภาพไม่พร้อมต่อการเรียนรู้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จึงเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่โรงเรียนอย่างยั่งยืน “ขอวอนพี่ๆผู้ใจดีให้เด็กๆอิ่มท้องด้วยค่ะ”

  • 19

    ต.ค. 2560

  • 28,848

ยอดบริจาค

23,200 บาท
เป้าหมาย : 44,275 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน
+3

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 63 คน ครูและผู้ใหญ่ 200 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

01 พฤษภาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 มีนาคม 2564

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

หนูอยากอิ่มท้อง มีพร้อมด้วยโภชนาการ”  เด็กๆโรงเรียนบ้านเขาน้อยมีอาหารกลางวันเป็นมื้อหลัก ซึ่งมีเพียงแกงถุงตามแต่พอจะหาซื้อได้  เกิดปัญหาด้านสุขภาพไม่พร้อมต่อการเรียนรู้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จึงเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่โรงเรียนอย่างยั่งยืน “ขอวอนพี่ๆผู้ใจดีให้เด็กๆอิ่มท้องด้วยค่ะ”

 

 ที่มา/ความสำคัญโครงการ        :

               โรงเรียนบ้านเขาน้อยเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ชนบท  ผู้ปกครองมีฐานะยากจนและขาดแคลน นักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะทางโภชนาการไม่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  อีกทั้งโรงเรียนไม่มีวัตถุดิบที่จะมาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนรับประทานเป็นอาหารกลางวัน จึงต้องซื้อแกงจากท้องตลาดมาให้เด็ก ซึ่งบางวันก็ได้อาหารที่ไม่ครบตาหลักโภชนาการ อีกทั้งโรงเรียนมีความมุ่งหวังจะส่งเสริมโภชนาการให้แก่นักเรียน ปลูกฝังการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วิถีการปฎิบัติจากการทำเกษตร  สภาพปัจจุบันปัญหาคือ โรงเรียนยังขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดแคลนวัตถุดิบที่ สดสะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ  ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีปัญหาเด็กเสี่ยงขาดสารอาหารจำนวน 12 คน เด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 8 คนและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ 9 คน รวมเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพและโภชนาการจำนวน 29 คนหรือคิดเป็น 46 % จากเด็กนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด 63 คน และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

            จากปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก หากทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน จะช่วยให้นักเรียนได้บริโภคอาหารสด สะอาด ปลอดสารเคมี มีคุณค่าทางโภชนาการ เด็กมีสุขภาพที่ดี และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านเกษตรแก่เด็กที่สามารถบูรณาการกับแผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียนได้อีกด้วย

 

แผนดำเนินการต่อ

1. ผลผลิต ที่ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก และจำหน่ายแก่ผู้ปกครอง และชุมชน พร้อมทั้งนำไปฝากขายร้านค้าในชุมชน

2. รายได้จากการขายผลผลิต นำไปซื้อเมล็ดพันธ์ผักเพิ่มเพื่อนำมาปลูกหมุนเวียน ต่อไป และจัดสรรเป็นทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก

3. แจกเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการนำไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนดำเนินการต่อ

1.เด็กได้รับอาหารกลางวันที่ครบถ้วนตามโภชนาการทั้ง 5 หมู่

2.โรงเรียนมีรายได้ที่สามารถนำไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาต่อยอดได้

 

มูลนิธิมีส่วนร่วมพัฒนาโครงการนี้ในด้าน

ด้านความรู้ความเข้าใจในการปลูกผัก - เพาะเห็ด : ทางมูลนิธิศุภนิมิตฯได้มีการพูดคุยร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา โดยอาจารย์ที่มีความรู้ด้านเกษตรจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ให้กับอาจารย์และนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2

 

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ       : 

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.

ประชุมสร้างความเข้าใจ และการวางแผนร่วมกับหุ้นส่วน

ตุลาคม 2019

2.

ดำเนินการการระดมทุน

พฤษภาคม - กันยายน 2019

3.

ดำเนินการสร้างงานเกษตร

ตุลาคม – ตุลาคม 2020

4.

จัดสรรผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียน

ธันวาคม  2019

 

วิธีการการติดตามและประเมินผล 

ตัวชีวัดความสำเร็จ

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือ

1.การปฏิบัติงาน

รายงานความก้าวหน้าของงาน
อย่างต่อเนื่อง

แบบบันทึกความคืบหน้าการดำเนินงาน

2.ความสำเร็จของงาน

มีวัตถุดิบประกอบอาหาร

สำรวจความต้องการจำเป็น

แบบสำรวจ

3.ความสำเร็จของงาน

ได้รับอาหารครบ 5 หมู่

สังเกตุ/สำรวจพฤติกรรม

แบบสังเกต/แบบประเมินความพึงพอใจ

4.ความสำเร็จของงาน

ภาวะโภชนาการตามเกณฑ์

ตามเกณฑ์มาตราฐานกรมอนามัย

เกณฑ์มาตราฐานกรมอนามัย

5.ความสำเร็จของงาน

ความรู้หลักการดำเนินชีวิตพอเพียง

ทดสอบ/สัมภาษณ์

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับประทานอาหารดี มีประโยชน์อย่างมีคุณภาพครบ 5 หมู่

2. นักเรียนมีสุขภาพดีขึ้นตามหลักโภชนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3. นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำการเกษตรผสมผสานที่ถูกต้อง

4. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ สด สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง

5. นักเรียนได้รับทักษะ การทำการเกษตร สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้

6. นักเรียนได้ฝึกการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย

7. นักเรียนได้รับการฝึกการขายผลผลิต การคำนวณเงินทอน

8. สร้างลักษณะนิสัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี

 

ผู้ดำเนินงาน 

1.มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

2.โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 

งบประมาณโครงการ

งบประมาณในการดำเนินการโครงการ 

Category

Group

รายการ

รายละเอียด

จำนวน

หน่วย

หน่วยละ

รวม

1

มะนาวในวงบ่อซีเมนต์

วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม.

6

วง

300

1,800

กิ่งพันธุ์มะนาว

12

กิ่ง

200

2,400

ดินปลูก

72

ถุง

25

1,800

เป็นเงิน

 

 

 

 

6,000

2

ปลูกผักใช้ดิน (ยกร่องดิน)

 

เมล็ดพันธุ์คะน้า

5

กระป๋อง

100

500

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง

5

กิโลกรัม

170

850

เมล็ดพันธ์ุแตงกวา 50 กรัม

5

กระป๋อง

350

1,750

เมล็ดพันธ์ุมะเขือเปราะ 20 กรัม

5

กระป๋อง

160

800

เมล็ดพันธ์ุมะเขือยาว 5 กรัม

5

ซอง

70

350

เป็นเงิน

 

 

 

 

4,250

3 ปลูกผักไม่ใช้ดิน ชุดปลูกไฮโดรโปนิกส์ขนาด 300 หลุมปลูก พร้อมอุปกรณ์และพร้อมติดตั้ง 1 ชุด 15,000 15,000
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยน้ำ 9 ขวด 250 2,250
เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม 10 กระป๋อง 36 360
เมล็ดพันธุ์ผักกาดแก้ว 10 กระป๋อง 36 360
เมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง 10 กระป๋อง 160 1,600
เป็นเงิน         19,570

4

อุปกรณ์ทำการเกษตร

จอบ

3

อัน

380

1,140

เสียมแบน

5

อัน

55

275

บัวรดน้ำ

6

อัน

65

390

ส้อมพรวน

6

อัน

35

210

ส้อมปลูก

6

อัน

35

210

ตะกร้าใหญ่

2

อัน

240

480

ตะกร้าเล็ก

2

อัน

180

360

ถุงเพาะขนาดเล็ก

2

ก.ก

60

120

เครื่องชั่ง 12 กก.

1

เครื่อง

855

855

ถาดเพาะเมล็ด

5

ถาด

18

90

เครื่องปั๊มน้ำ

1

ตัว

1,500

1,500

กากน้ำตาล

5

แกลลอน

410

2,050

อีเอ็ม

5

ลิตร

200

1,000

เป็นเงิน

 

 

 

 

8,680

รวมงบประมาณ

38,500

งบประมาณ Support Cost

3,850

ค่าบริหารจัดการระดมทุน

1,925

รวมงบประมาณทั้งหมด (บาท)

44,275

แสดงความคิดเห็น