เสริมความรู้ให้น้อง สร้างห้องสมุดให้โรงเรียน

"ตึ๊งตั้ง! ตึ๊งตั้ง! เสียงเพื่อนๆวิ่งเล่นไปมา ทำให้หนูไม่มีสมาธิอ่านหนังสือ" เด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยอ้อยอยากมีห้องสมุดสำหรับอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ "ขอท่านผู้มีใจเมตตาสร้างห้องสมุดให้กับเด็กๆด้วยค่ะ"

 • 18

  ต.ค. 2560

 • 20,006

ยอดบริจาค

103,827 บาท
เป้าหมาย : 76,890 บาท
 • เหลืออีก : 0 วัน
+1

เสริมความรู้ให้น้อง สร้างห้องสมุดให้โรงเรียน

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย บ้านห้วยอ้อย หมู่ที่ 5 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 29 คน ครูผู้สอน จำนวน 8 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

01 ตุลาคม 2561 – 15 ตุลาคม 2561

วันสิ้นสุดการระดมทุน

29 กันยายน 2561

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

"ตึ๊งตั้ง! ตึ๊งตั้ง! เสียงเพื่อนๆวิ่งเล่นไปมา ทำให้หนูไม่มีสมาธิอ่านหนังสือ" เด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยอ้อยอยากมีห้องสมุดสำหรับอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  "ขอท่านผู้มีใจเมตตาสร้างห้องสมุดให้กับเด็กๆด้วยค่ะ"

 

ที่มา/ความสำคัญโครงการ                :  

         โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยอ้อย  ตำบลเวียง  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีจำนวนนักเรียน 29 คน  ในนักเรียนทั้งหมดยังคงมีเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

          ปัจจุบันเด็กๆใช้ห้องเรียนหรือห้องประชุมเพื่ออ่านหนังสือ แต่ด้วยห้องเรียนหรือห้องประชุมเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้นทำให้เกิดสภาวะเสียงรบกวนจากห้องเรียนด้านข้างทำการเรียนการสอนอยู่ หรือเมื่อเด็กๆอ่านหนังสือในห้องประชุมแล้วเกิดสภาวะการเคลื่อนย้ายพื้นที่อ่านหนังสือ ปัญหาต่างๆส่งผลทำให้เด็กๆไม่มีสมาธิเพียงพอต่อการจดจ่อกับหนังสือ ขาดความต่อเนื่องของการเรียนรู้

           จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นโรงเรียนบ้านห้วยอ้อยจึงอยากสร้างห้องสมุดโดยใช้พื้นที่บริเวณพื้นที่ด้านล่างอาคารห้องพักครู ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณอาคารเรียนของนักเรียนเป็นห้องสมุด  อีกทั้งปัญหาที่เกิดส่งผลให้เด็กๆมีสมาธิสั้น มีพัฒนาการด้านการเรียนด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทยช้ากว่าเด็กปกติทั่วไป และขอบเขตความรู้มีขีดจำกัด                        

 

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ 

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

วางแผนดำเนินกิจกรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

มกราคม 2017

2

จัดทำโครงการ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน

มกราคม – มีนาคม 2017

3

ทำการระดมทุน

มิถุนายน-กันยายน 2017

4

ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2017

5

ติดตามการดำเนินกิจกรรม ประเมินผล

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2017

6

สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

ธันวาคม 2017

 

วิธีการการติดตามและประเมินผล 

 1. ตรวจรับห้องสมุดตามกระบวนทางพัสดุ
 2. ประเมินการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนบ้านห้วยอ้อย
 3. ประเมินความพึงพอใจการมาใช้บริการห้องสมุดของคนในชุมชน

 

ตัวชีวัดความสำเร็จ

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือ

 1. การปฏิบัติงาน

รายงานความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง

แบบบันทึกการใช้ห้องสมุด/สถิติของเด็ก และคนในชุมชนที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุด

 1. ความสำเร็จของงาน

ประเมินทักษะการอ่านเขียน

ผลการสอบของรายวิชาภาษาไทย/ผลการสอบจุดเน้นด้านการอ่าน และผลคะแนน O-Net

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. โรงเรียนบ้านห้วยอ้อยมีสถานที่สำหรับการศึกษาค้นคว้า และการอ่านหนังสือในเวลาว่างจากการเรียนแก่นักเรียน
 2. เด็กนักเรียนมีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย และมีความรู้เพิ่มขึ้น
 3. มีแหล่งการเรียนรู้ให้แก่บุคคลภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าความรู้ต่างๆได้

 

ผู้ดำเนินงาน

      1.มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

     2. โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

งบประมาณโครงการ

งบประมาณในการดำเนินการ   

 

ที่

รายละเอียด

จำนวน

หน่วยละ

รวมเงิน

1.

งานหลังคา

 

 

 

1.1

สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก ยาว 7 ฟุต

48    แผ่น

155

7,440

1.2

สังกะสีลูกฟูกลอนเล็ก ยาว 6 ฟุต

36   แผ่น

135

4,860

2.

งานผนัง (ซีเมนต์)

 

 

 

2.1

ปูน

8    ถุง

100

800

2.2

ทรายละเอียด

1   คิว

1,100

1,100

2.3

ค่าแรงงานผนัง

29   ตร.ม.

50

1,450

2.4

ทาสีน้ำพลาสติก(สีขาว)

29   ตร.ม.

60

1,740

3

 งานผนัง (ไม้)

 

 

 

3.1

ไม้ปีก

1,643  แผ่น

20

32,860

3.2

ค่าแรงงานไม้

63.2   ตร.ม.

50

3,160

3.3

ทาสีน้ำมัน(สีน้ำตาล)

63.2   ตร.ม.

60

3,790

4.

งานพื้น

 

 

 

4.1

กระเบื้อง

29  กล่อง

120

3,480

4.2

ปูน

8 ถุง

100

800

4.3

ทรายละเอียด

1 คิว

1,100

1,100

4.4

 ค่าแรงปูพื้น

29 ตร.ม.

80

2,320

ค่าแรงและค่าอุปกรณ์

64,900

ค่าดำเนินการส่งมอบงานให้กับพื้นที่

5,000

ค่าบริหารจัดการระดมทุน 10%

6,990

รวมงบประมาณ

76,890

 

แสดงความคิดเห็น