เติมน้ำใสให้ชีวิต เนรมิตน้ำให้โรงเรียน

“ แหล่งชีวิต...เริ่มต้นจากน้ำ ”เมื่อน้ำคือจุดเริ่มต้นของชีวิต โรงเรียนคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เมื่อโรงเรียนขาดแคลนน้ำย่อมเกิดความแห้งแล้งของชีวิต คุณภาพชีวิตของเด็กลดลง คุณภาพของการเรียนรู้ถดถอย จะเป็นอย่างไรถ้าปัญหาน้ำนี้เกิดผลกระทบกับเด็กเล็กวัยอนุบาลเป็นส่วนมาก “ขอวอนพี่ๆใจดีเติมน้ำใส ให้พลังชีวิต แก่เด็กยากไร้ที่ขาดแคลน”

  • 18

    ต.ค. 2560

  • 30,146

ยอดบริจาค

33,000 บาท
เป้าหมาย : 30,360 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน
+2

เติมน้ำใสให้ชีวิต เนรมิตน้ำให้โรงเรียน

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัด พะเยา

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 228 คน ครูผู้สอน จำนวน 22 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

01 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 มีนาคม 2564

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

“ แหล่งชีวิต...เริ่มต้นจากน้ำ ”

เมื่อน้ำคือจุดเริ่มต้นของชีวิต โรงเรียนคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เมื่อโรงเรียนขาดแคลนน้ำย่อมเกิดความแห้งแล้งของชีวิต คุณภาพชีวิตของเด็กลดลง คุณภาพของการเรียนรู้ถดถอย จะเป็นอย่างไรถ้าปัญหาน้ำนี้เกิดผลกระทบกับเด็กเล็กวัยอนุบาลเป็นส่วนมาก “ขอวอนพี่ๆใจดีเติมน้ำใส ให้พลังชีวิต แก่เด็กยากไร้ที่ขาดแคลน”

 

ที่มา/ความสำคัญโครงการ:

โรงเรียนชุมชนบ้านบอน ตำบลปง อำเภอปง จังหวัด พะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีพื้นที่ 21 ไร่ สภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ติดกับเชิงเขา พื้นที่สูง ลาดเอียง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และน้ำไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้งานของเด็กๆในโรงเรียน เนื่องจากไม่สามารถขุดบ่อน้ำตื้นมาใช้ได้และเมื่อขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วพบแหล่งน้ำแต่ยังคงนำน้ำขึ้นมาใช้ไม่ได้โรงเรียนชุมชนบ้านบอนจึงมีแผนปรับปรุงระบบน้ำสะอาด โดยการนำน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาใช้ ซึ่งยังรอคอยการสนับสนุนด้านเครื่องปั๊มน้ำ เครื่องกรองน้ำ และถังบรรจุน้ำเพื่อนำมาจัดทำระบบน้ำเพื่อเด็กๆอีกทั้งยังมีแผนพัฒนาเกี่ยวกับงานเกษตรเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

 

แผนดำเนินการต่อเนื่อง:

โรงเรียนชุมชนบ้านบอบวางแผนติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาด  และจัดส่งน้ำไปยัง 3 จุด ดังนี้

1.ห้องสุขาอนุบาล และสถานที่ดื่มน้ำและแปรงฟันของนักเรียนชั้นอนุบาล

2.เรือนเพาะชำ เพาะต้นกล้า  แปลงเกษตร

3.ห้องสุขาบริเวณติดสนามกีฬา  สำหรับเมื่อมีกิจกรรม 

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนดำเนินการต่อเนื่อง:

1.เด็กนักเรียนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอ และสะอาด

2.เด็กนักเรียนมีน้ำใช้ในการดำเนินงานเพื่องานด้านการเกษตร

3.เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ที่มาใช้สนามกีฬาหรืออาคารสถานที่ในโรงเรียน สำหรับกิจกรรมต่าง มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ

 

มูลนิธิมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการนี้ในด้าน:

มีส่วนร่วมในการประสานงาน สร้างความเข้าใจกับโรงเรียนในการจัดการโครงการที่ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดส่งโครงการเพื่อรับการสนับสนุนต่อไป

 

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ: 

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

วางแผนเขียนโครงการ

ตุลาคม 2560

2

นำเสนอที่ประชุม

ตุลาคม 2560

3

ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงแหล่งน้ำ

พฤศจิกายน – มกราคม 2561

4

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข

กุมภาพันธ์ 2561

5

ประเมินผลโครงการ ประเมินความพึงพอใจ สรุปผลโครงการ

มีนาคม 2561

 

วิธีการการติดตามและประเมินผล 

1.ประเมินผลจากเกณฑ์การตรวจสุขภาพของเด็ก

2.รายงานแบบบันทึกสำรวจน้ำ

3.ประเมินความรู้ด้านการเกษตร

 

ตัวชีวัดความสำเร็จ

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือ

     1. การปฏิบัติงาน

รายงานความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง

แบบบันทึกและการลงพื้นที่ติดตาม

     2. ความสำเร็จของงาน

  2.1. ครูและนักเรียนมีน้ำสะอาดใช้เพียงพอ

 2.2. นักเรียนมีสุขภาพดี

 2.3. นักเรียนมีทักษะอาชีพเกษตรกรรม

สำรวจคุณภาพและปริมาณน้ำ

 

ประเมินสุขภาพของนักเรียน

ประเมินด้านทักษะอาชีพ

แบบบันทึกการสำรวจ

 

แบบประเมินสุขภาพ

แบบประเมินความรู้ด้านการเกษตร

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียน และครูมีน้ำที่สะอาดเหมาะสำหรับใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง
  2. นักเรียนมีสุขภาพแข็งปลอดภัยจากปัญหาที่เกิดจากน้ำไม่สะอาด
  3. นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียน 

 

ผู้ดำเนินการ

1.มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

2. โรงเรียนชุมชนบ้านบอน  ตำบลปง อำเภอปง จังหวัด พะเยา 

3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน                             

งบประมาณโครงการ

งบประมาณในการดำเนินการ    

ที่

รายละเอียด

จำนวน

หน่วยละ

รวมเงิน

1.

เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 200 วัตต์

1 เครื่อง

5,800

5,800

2.

เครื่องกรองน้ำแบบท่อคู่แสตนเลส

2 เครื่อง

3,450

7,900

3.

ถังบรรจุน้ำไฟเบอร์กลาส 1,500 ลิตร

1      ถัง

7,640

7,640

4.

ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้ว

20  เส้น

65

1,300

5.

ท่อพีวีซีขนาด ¾ นิ้ว

30  เส้น

49

1,470

6.

น้ำยาเชื่อมท่อ 0.25 กก

   12  กระปุก

2

240

7.

ข้อต่อขนาด ¾ นิ้ว

50   อัน

5

250

ค่าอุปกรณ์

24,600

ค่าประสานงาน ดำเนินงาน

3,000

รวมค่าอุปกรณ์และค่าประสานงานดำเนินการ

27,600

ค่าบริหารจัดการระดมทุน 10%

2,760

รวมงบประมาณรวม

30,360

แสดงความคิดเห็น