จากความห่วงใย...สู่การให้ "มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม 250 มื้อ"

20 บาทต่อมื้อ น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ .....เด็กชาย เด็กหญิง 11 คน ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะบ้านน้ำว้า อ. บ่อเกลือ จ. น่าน ยังขาดอาหารเช้า ที่เป็นมื้อสำคัญของวันเพื่อสร้างพัฒนาการทางสมอง และการเรียนรู้แก่เด็ก ๆ ที่ต้องการการสนับสนุนมื้้อเช้าจากผู้มีเมตตาจิต ให้มีโอกาสได้รับอาหารเช้าพร้อมนม 250 มื้อ หรือ 1 ปี

  • 04

    ก.ค. 2560

  • 12,187

ยอดบริจาค

61,820 บาท
เป้าหมาย : 60,500 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

จากความห่วงใย...สู่การให้ "มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม 250 มื้อ"

สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะบ้านน้ำว้า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) อ. บ่อเกลือ จ. น่าน

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กช่วงอายุ 0-5 ปี เด็กชาย-หญิง 11 คน ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะบ้านน้ำว้า อ. บ่อเกลือ จ. น่าน

ระยะเวลาดำเนินการ

30 กันยายน 2561 – 15 ตุลาคม 2561

วันสิ้นสุดการระดมทุน

30 กันยายน 2561

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

เด็กในครอบครัวยากไร้จำนวนมากขาดแคลนอาหารเช้าที่มีคุณค่า

เพราะยังมีเด็กๆ กว่า 6,208 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150 แห่งทั่วประเทศไทยที่ยังต้องการการสนับสนุนมื้อเช้าจากผู้มีจิตเมตตา เพื่อสนับสนุนพัฒนาการและสร้างอนาคตที่ดีแก่เด็กๆ ในชุมชนยากไร้ ให้มีโอกาสได้รับอาหารเช้าพร้อมนม

เด็กในครอบครัวยากไร้แทบไม่เคยได้สัมผัสกับ ‘อาหารเช้า’ ที่มีคุณค่า เพราะความยากไร้ขัดสนของครอบครัวทำให้พ่อแม่ไม่สามารถจัดสรรมื้อเช้าที่มีประโยชน์ให้กับลูกๆ ได้พวกเขาต้องไปโรงเรียนพร้อมความหิวโหย บางครั้งมื้อเช้าของเด็กๆ จึงมีเพียงข้าวเปล่ากับเกลือหรือพริกเท่านั้น บางคนไม่ได้ทานทั้งข้าวเช้าและข้าวเย็น ต้องทนหิวมารอทานข้าวกลางวันที่โรงเรียน ทำให้เด็กจำนวนมากมีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ ภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ตัวเล็กแคระแกร็นกว่าเด็กในวัยเดียวกัน เมื่อเด็กรู้สึกหิวสมองก็จะคิดอะไรไม่ออก สามารถนำไปสู่ภาวะขาดสารอาหาร ทำให้เรียนตามเพื่อนไม่ทัน ล้าหลัง เพราะว่าขาดสมาธิในการเรียน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียน ซึ่งโดยส่วนมากจะเกิดขึ้นกับเด็กในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน และรวมไปถึงวัฒนธรรมการกินในท้องถิ่นที่ไม่ส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการโดยเฉพาะอาหารมื้อเช้า ทำให้เด็กๆ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน โดยเฉพาะเด็กเล็กวัย 2 - 5 ปี กำลังประสบปัญหาทุพโภชนาการเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ประกอบกับอาหารหลักในบ้านไม่มีโปรตีนที่เพียงพอสำหรับนำไปพัฒนาสมองและร่างกาย และปัญหาความยากจนที่ครอบครัวประสบอยู่ ทำให้เด็กๆ ในครอบครัวยากไร้จำเป็นต้องได้รับอาหารเช้าด้วยการสนับสนุนจาก “ท่าน”

เมนูพื้นบ้านที่เด็กๆ ตามพื้นที่ต่างๆ ต้องกินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

                              

งบประมาณโครงการ

งบประมาณที่ใช้

เด็กช่วงอายุ 0-5 ปี เด็กชาย-หญิง 11 คน ในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะบ้านน้ำว้า อ. บ่อเกลือ จ. น่าน  มื้อเช้าจำนวน 250 มื้อ

ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรง:  เด็กชาย เด็กหญิง  11 คน  สำหรับมื้อเช้า 250  มื้อ / คน

 

รายการ จำนวนเด็ก (คน) จำนวน (มื้อ) มื้อละ (บาท) ค่าใช้จ่าย
อาหารมื้อเช้า พร้อมนม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ
บ้านน้ำว้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
11 250 20 55,000
ค่าบริหารจัดการระดมทุน 10% 5,500
รวมงบประมาณทั้งหมด 60,500

 

 

แสดงความคิดเห็น