"มุ้งหลังเล็ก ให้น้องน้อย ป้องกันยุง"

สภาพอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยดำเนินการอยู่มีลักษณะโปร่ง โล่ง ไม่มิดชิด ทำให้ยุงหรือแมลงต่างๆ สามารถรบกวนตลอดเวลาที่เด็กเล็กนอนหลับตอนกลางวันได้ ทำให้เด็กเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก มาลาเรียซึ่งอันตรายอาจทำให้เสียชีวิต

  • 04

    ก.ค. 2560

  • 28,398

ยอดบริจาค

59,450 บาท
เป้าหมาย : 88,440 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน
+1

"มุ้งหลังเล็ก ให้น้องน้อย ป้องกันยุง"

สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคกลาง 12 แห่ง

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคกลาง 12 แห่ง

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคกลาง 12 แห่ง จำนวน 647 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

31 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562

วันสิ้นสุดการระดมทุน

30 กันยายน 2562

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

สภาพอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยดำเนินการอยู่มีลักษณะโปร่ง โล่ง ไม่มิดชิด ทำให้ยุงหรือแมลงต่างๆ สามารถรบกวนตลอดเวลาที่เด็กเล็กนอนหลับตอนกลางวันได้ ทำให้เด็กเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก มาลาเรียซึ่งอันตรายอาจทำให้เสียชีวิต 

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยากไร้ส่วนใหญ่จะก่อสร้างเป็นอาคารชั้นสภาพเก่าทรุดโทรม ที่ป้องกันพื้นฐาน เช่น มุ้งลวดก็เก่าขาด ต้องใช้เทปปิดพอทีจะกันยุงหรือแมลงอื่นๆ เข้ามาได้ หรือบางแห่งก็ปิดหน้าต่างเลยเพราะไม่มีเงินซ่อมแซมมุ้งลวด ทำให้อากาศไม่ถ่ายเท อึดอัด พื้นก็ปูด้วยเสื่อน้ำมัน หรือที่ดีหน่อยก็ปูกระเบื้อง น้องเล็กต้องนอนบนที่นอนบางๆ มีพัดลมเก่าๆ ปัดไล่ยุง และที่สำคัญไม่มีมุ้งครอบพอที่จะป้องกันยุง หรือแมลง เวลานอนกลางวันซึ่งเป็นเวลาที่ร่างกายของเด็กจะเกิดการพัฒนามากที่สุด บางพื้นที่ต้องเผชิญกับอากาศแปรปรวนทั้งร้อนและฝนตกสลับกัน และฝนที่ตกลงมาก่อให้เกิดน้ำท่วมขัง เหมาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงร้าย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยากไร้เกือบทุกพื้นที่แล้วยิ่งเป็นสวรรค์ของเหล่ายุงร้ายที่เข้ามาเพาะพันธุ์อย่างง่ายดาย 

ผิวบางๆ เนื้ออ่อนๆ ของน้องเล็ก อาหารอันโอชะของยุง มือเล็กๆ ของเด็กน้อยที่ยังไม่สามารถปัดป้องเหล่ายุงและแมลงร้ายได้ทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะติดเชื้อมาลาเรีย และไข้เลือดออก ที่เป็นอันตรายอาจทำให้เสียชีวิตได้

ข้อมูลสถานการณ์ไข้เลือดออกปี 2560 :  http://www.thaivbd.org/n/home

พื้นที่ดำเนินกิจกรรม :

 

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ  : 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา
1   วางแผนดำเนินกิจกรรม และตั้งคณะกรรมการดำเนินการ   กรกฏาคม 2560
2   จัดทำโครงการ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน   กรกฏาคม 2560
3   ทำการระดมทุน   กรกฏาคม 2560 - พฤศจิกายน 2561
4   ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้   พฤศจิกายน 2561
5   ติดตามการดำเนินกิจกรรม ประเมินผล   ธันวาคม 2561
6   สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน   ธันวาคม 2561

 

วิธีการการติดตามและประเมินผล

ตัวชีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือ
1. การปฏิบัติงาน   รายงานความก้าวหน้าในการส่งมอบมุ้ง    ภาพถ่ายและหลักฐานการส่งมอบ
2. ความสำเร็จของงาน โรคที่เกิดจากยุง แมลง ลดลง   สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุข    แบบสำรวจ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมุ้งป้องกันยุงให้กับเด็กๆ และลดภาวะโรคไข้เลือดออก มาลาเรีย หรือโรคที่เกิดจากแมลงตามฤดูกาล

 

งบประมาณโครงการ

เอกสารแนบ

DHF 25

File type : .pdf , File Size : 0.17 Mb
Download : 6341

week 26

File type : .jpg , File Size : 0.27 Mb
Download : 654

แสดงความคิดเห็น