“ส่งสื่อให้น้อง อ่าน เขียนคล่อง คำนวณเก่ง”

“ตัวต่อ บล๊อคไม้ ไข่จำลอง ปิงปองขนาดเล็ก หนังสือนิทานเด็กเน้นตัวอักษร” ดูเหมือนเป็นสิ่งของหาได้ง่ายในเมืองใหญ่ แต่ในโรงเรียนห่างไกลที่อำเภอดงหลวงกลับกลายเป็นของหายาก น้องเล็กยากไร้ในโรงเรียนจังหวัดมุกดาหารกว่า 3,000 คน ขาดแคลนสื่อเสริมการเรียนการสอน วอนพี่ๆ ใจดีช่วยกันสนับสนุน

  • 26

    ม.ค. 2560

  • 24,786

ยอดบริจาค

64,970 บาท
เป้าหมาย : 64,570 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน
+4

“ส่งสื่อให้น้อง อ่าน เขียนคล่อง คำนวณเก่ง”

สถานที่ดำเนินงาน

22 โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 22 โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 3,365 คน ครูผู้สอน จำนวน 236 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

01 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 มีนาคม 2564

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

“ตัวต่อ  บล๊อคไม้  ไข่จำลอง  ปิงปองขนาดเล็ก  หนังสือนิทานเด็กเน้นตัวอักษร”     ดูเหมือนเป็นสิ่งของหาได้ง่ายในเมืองใหญ่  แต่ในโรงเรียนห่างไกลที่อำเภอดงหลวงกลับกลายเป็นของหายาก  น้องเล็กยากไร้ในโรงเรียนจังหวัดมุกดาหารกว่า 3,000 คน ขาดแคลนสื่อเสริมการเรียนการสอน วอนพี่ๆ ใจดีช่วยกันสนับสนุน

ที่มา/ความสำคัญโครงการ:  

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ปี 2546  โดยมีการทำงานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอประกอบด้วย  4 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลกกตูม ตำบลพังแดง ตำบลหนองแคน และตำบลดง ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนของชนเผ่าและอยู่ห่างไกลชุมชนเมือง

ทำให้ขาดโอกาสในการรับเอาความเจริญเข้ามาในชุมชน โดยเฉพาะด้านการศึกษา พบว่าเด็กในพื้นที่การอ่าน-เขียน และการคิดคำนวณยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน          มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ 22 โรงเรียน โดยเน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มสาระภาษาไทยเรื่องการอ่านเขียน และคณิตศาสตร์เรื่องการคำนวณ มุ่งพัฒนาด้านบุคลากรครู  จัดอบรมครูในเรื่องเทคนิคการสอนการอ่านให้นักเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ครูนำเทคนิคที่ได้รับการอบรมมาประยุกต์ใช้และมีการติดตามโดยผู้บริหารอย่างเอาจริงเอาจัง อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนก็ยังต้องการได้รับการพัฒนาเรื่องทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยทางโรงเรียนยังขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ และมีความประสงค์จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้ เพื่อสามารถสร้างสื่อและอุปกรณ์การสอนที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ พัฒนาการด้านการอ่านและทักษะอื่นๆของเด็กให้ดีขึ้นต่อไป

 

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ       : 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ
1   วางแผนดำเนินกิจกรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พฤษภาคม 2560
2   จัดทำโครงการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน พฤษภาคม 2560
3   ทำการระดมทุน มิถุนายน 2560 - สิงหาคม 2560 
4   ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้ สิงหาคม 2560 - กันยายน 2560
5   ติดตามการดำเนินกิจกรรม ประเมินผล กันยายน 2560 -ตุลาคม 2560
6   สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2560

 

วิธีการการติดตามและประเมินผล

ตัวชีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดประเมินผล
  1.  การปฏิบัติงาน   รายงานความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง   แบบบันทึกการใช้สื่อ

  2.  ความสำเร็จของงาน

       -  ทักษะการอ่านเขียนของ นร.

       -  ทักษะการคำนวณของ นร.

 

  เปรียบเทียบทักษะการอ่านเขียน ก่อนหลัง การใช้สื่อเสริม

 

  แบบสำรวจทักษะการอ่านเขียน และการคำนวณ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  โรงเรียนเครือข่าย 22 โรงเรียนมีสื่อเสริมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนและการคำนวณ

2.  เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 1-3 มีทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย และมีทักษะการคิดคำนวณดีขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐาน

 

ผู้ดำเนินการ

1.  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

2.  โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

 

ภาคีร่วมดำเนินการ

1.    โรงเรียนบ้านกกตูม 12. โรงเรียนบ้านหนองคอง
2.    โรงเรียนสยามกลกาล 13.  โรงเรียนบ้านติ้ว
3.    โรงเรียนบ้านขัวสูง  14.  โรงเรียนนาหลัก
4.    โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 15.  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู
5.    โรงเรียนบ้านสานแว้ 16.  โรงเรียนบ้านโพนไฮ
6.    โรงเรียนปากช่อง 17.  โรงเรียนร่มเกล้า
7.    โรงเรียนบ้านนาหินกอง 18.  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
8.    โรงเรียนแก้งนาง 19.  โรงเรียนบ้านเปียด
9.    โรงเรียนบ้านมะนาว 20.  โรงเรียนโสก
10.  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 21.  ตชด.การท่าอากาศ
11.  โรงเรียนบ้านโพนแดง 22.  โรงเรียนบ้านดงหลวง

       

 

 

งบประมาณโครงการ

 

                                  งบประมาณในการดำเนินการ 

วีดีโอ

แสดงความคิดเห็น