“พี่จ้ะ...พี่จ๋า ขอเก้าอี้ให้หนูนั่ง ขอโต๊ะตั้งไว้กินข้าว”

“พี่เอ๋ย...พี่จ๋า ขอเก้าอี้ให้หนูนั่ง ขอโต๊ะตั้งไว้กินข้าว” พี่จ๋าคงไม่สนุกนักหากต้องนั่งกินข้าวบนพื้นปูนเลอะๆ ยิ่งหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงเพราะพื้นมันเย็นเฉียบ พวกหนูต้องไปนั่งกันข้างนอกสนามหญ้า แถมต้องนั่งดมกลิ่นห้องน้ำที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะนัก พาลให้เพื่อนหนูบางคนกินข้าวไม่ลง บางคนข้าวหล่นพื้นก็เก็บขึ้นมากินตามนิสัยเด็กเล็ก ขอพี่ๆ ใจดีช่วยบริจาคเงินให้ครูจ๋านำไปซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ให้พวกหนูได้นั่งกินอย่างถูกสุขลักษณะด้วยเถิดจ้ะ

  • 05

    ม.ค. 2560

  • 22,692

ยอดบริจาค

59,200 บาท
เป้าหมาย : 56,672 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

“พี่จ้ะ...พี่จ๋า ขอเก้าอี้ให้หนูนั่ง ขอโต๊ะตั้งไว้กินข้าว”

สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรวทับดัด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรวทับดัด ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 51 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

01 พฤษภาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560

วันสิ้นสุดการระดมทุน

10 ตุลาคม 2560

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

“พี่เอ๋ย...พี่จ๋า ขอเก้าอี้ให้หนูนั่ง ขอโต๊ะตั้งไว้กินข้าว” พี่จ๋าคงไม่สนุกนักหากต้องนั่งกินข้าวบนพื้นปูนเลอะๆ ยิ่งหน้าหนาวไม่ต้องพูดถึงเพราะพื้นมันเย็นเฉียบ พวกหนูต้องไปนั่งกันข้างนอกสนามหญ้า แถมต้องนั่งดมกลิ่นห้องน้ำที่ไม่ค่อยถูกสุขลักษณะนัก พาลให้เพื่อนหนูบางคนกินข้าวไม่ลง บางคนข้าวหล่นพื้นก็เก็บขึ้นมากินตามนิสัยเด็กเล็ก ขอพี่ๆ ใจดีช่วยบริจาคเงินให้ครูจ๋านำไปซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ให้พวกหนูได้นั่งกินอย่างถูกสุขลักษณะด้วยเถิดจ้ะ

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรวทับดัด มีเด็กเล็กวัย 2-5 ปี ที่ต้องดูแลถึง 51 คน ตัวอาคารเก่าสร้างด้วยปูน พื้นก็ฉาบปูนอย่างลวกๆ ไม่มีอะไรปู เล็กและคับแคบ ที่สำคัญเด็กเล็กไม่มีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร ซึ่งเด็กๆ จะนั่งรับประทานอาหารพื้นทางเดินที่เป็นทางเชื่อมกับบริเวณหน้าห้องน้ำ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่รับประทานอาหารในช่วงเช้าและกลางวัน ซึ่งยังไม่ถูกต้องและถูกตามสุขลักษณะ ด้วยพื้นที่เทด้วยปูนเริ่มมีร่องรอยกัดเซาะ และกร่อนตามกาลเวลา เด็กๆ เวลาทำอาหารหล่นพื้นก็มักจะเก็บขึ้นมากินตามนิสัยของเด็กไร้เดียงสา เมื่อถึงฤดูหน้าวพื้นปูนก็จะเย็นจัดเด็กๆ นั่งแทบไม่ได้  

จากสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในขณะการนั่งรับประทานอาหารของเด็ก เริ่มส่งผลกระทบต่อ สุขภาพจิตและการมีมารยาทในตนเอง สัดส่วนความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ซึ่งกาไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจมีผลต่อสุขภาพของเด็ก  

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ
1

  วิเคราะห์วางแผนดำเนินกิจกรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

    -  ประชุมวางแผนร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก และนายก/ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรับทราบปัญหา

    -  กำหนดนโยบายโครงการกิจกรรม และแต่งตั้งคณะทำงาน

 พฤษภาคม 2560
2   จัดทำโครงการ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน พฤษภาคม 2560
3   ทำการระดมทุน มิถุนายน 2560 - สิงหาคม 2560
4   กรรมการดำเนินการเทียบราคาการจัดซื้อ/จัดจ้าง สิงหาคม 2560
5   จัดซื้อเพื่อสนับสนุนชุดโต๊ะเก้าอี้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรวทัพดัด กันยายน 2560
6   ติดตามการดำเนินกิจกรรม และรายงานประเมินผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2560
7   สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2560


วิธีการการติดตามและประเมินผล :

ตัวชีวัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมื่อที่ใช้
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล์กบ้านตาแตรวทัพดัดมีโต๊ะเก้าอี้ไว้สำหรับให้เด็กนั่งรับประทานอาหารเช้า-เที่ยง สัมภาษณ์ แบบสอบถาม
  2.  มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการรับประทานอาหาร สังเกตุ แบบบันทึกการสังเกตุ
  3.  เด็กทุกคนได้รับทักษะชีวิต มีระเบียบ วินัยต่อตนเอง สังเกตุ แบบสอบถาม
  4.  เด็กทุกคนมีสุขอนามัยที่ดีในการรับประทานอาหาร สังเกตุ/สัมภาษณ์เชิงกลุ่มชุมชน แบบสังเกตุ/สัมภาษณ์เชิงกลุ่มชุมชน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1.  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรวทัพดัด จำนวน 51 คน มีโต๊ะ-เก้าอี้นั่งรับประทานอาหารเช้า-เที่ยง คิดเป็น 100 %

2.  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรวทัพดัด จำนวน 51 คน คิดเป็น 100 %   เด็กทุกคนมีโต๊ะเก้าอี้ นั่งรับประทานอาหารอย่างถูกลักษณะและปลอดภัย ถูกสุขอนามัยที่ดี และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการรับประทานอาหารมีอนามัย

 

ผู้ดำเนินโครงการ

1.  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

 

ภาคีร่วมดำเนินโครงการ

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม  

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรวทับดัด ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณโครงการ

                       

                          รายการงบประมาณในการดำเนินการ

เอกสารแนบ

การดำเนินการหลังได้งบประมาณ

File type : .docx , File Size : 0.03 Mb
Download : 542

แสดงความคิดเห็น