โครงการผ้าทอและกระจูดบ้านฉัน

โครงการ"ผ้าทอและกระจูดบ้านฉัน" เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ทางโรงบ้านเนินธัมมังได้เปิดสอนขึ้นให้กับเด็กๆในโรงเรียน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนสามารถหารายได้ช่วยเหลือผู้ปกครองได้ในระหว่างเรียน รวมถึงเพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กๆ และคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมไปตามช่วงวัยอีกด้วย

  • 06

    พ.ย. 2561

  • 408

ยอดบริจาคขณะนี้

0 บาท
เป้าหมาย : 66,385 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน
+3

โครงการผ้าทอและกระจูดบ้านฉัน

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 71 คน ในโรงเรียนบ้านเนินธัมมัง

ระยะเวลาดำเนินการ

01 เมษายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านเนินธัมมังเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 71 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ศิลปาชีพบ้านธัมมัง มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียน ซึ่งเด็ก ๆ เหล่านี้จะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้ปกครองตั้งแต่เล็กจนโต แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญต่ออาชีพผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงได้เข้าร่วมโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน และเปิดสอนหลักสูตรท้องถิ่น "กระจูดบ้านฉัน" ขึ้น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการฝึกปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง จนนักเรียนในโครงการสามารถหารายได้ช่วยครอบครัวในระหว่างเรียนได้

เนื่องจากโรงเรียนต้องการต่อยอดสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย เป็นที่ต้องการและตัวเลือกให้กับลูกค้า  จึงมีแผนในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ บูรณาการกับการเรียนการสอน และการใช้เวลาว่างของเด็กนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนยังขาดวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตที่ได้คุณภาพ และเพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กๆ และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชนในชุมชนได้มีรายได้เสริม

วัตถุประสงค์​

1. เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในชุมชน มีทักษะการทอผ้าและแปรรูปกระจูดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนและเยาวชนมีรายได้เสริม
3. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา
1 ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติ เมษายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2562
2 นำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3 วางแผนร่วมกับคณะครู กรรมสถานศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
4

ดำเนินโครงการ
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
(สำหรับทอผ้า,สานกระจูด,ออกแบบ,แปรรูปผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์)

ตลอดปีการศึกษา
(มิถุนายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563)
5 ประชุมการประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม ภาคเรียนละครั้ง หรือเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
(กันยายน 2562 และ กุมภาพันธ์ 2563)

วิธีการติดตามและประเมิณผล

ลำดับ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือ
1 90 % ของเด็กนักเรียนมีทักษะด้านการทอผ้า
และแปรรูปกระจูด
ตรวจเอกสาร แบบสอบถาม หรือรายงานผลการดำเนินงานจากโรงเรียน
2 โรงเรียนมีศักยภาพในการดำเนินการได้อย่างยั่งยืน สนทนากลุ่ม สนทนากลุ่ม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สมาชิกในโครงการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. สมาชิกในโครงการทุกคนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้
3. สามารถสร้างรายได้เสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
4. ได้มีส่วนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า  และกระจูด ให้สีบทอดไปยังเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป

งบประมาณโครงการ

 งบประมาณในการดำเนินการ
 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวม
1 กี่พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 10,000 20,000
2 เส้นไหมประดิษฐ์ 10 หมอน 1,600 16,000
3 กระจูด 100 กำ 60 6,000
4 ผ้ากุ้น 25 หลอด 120 3,000
5 ด้ายวีนัส 20 โหล 110 2,200
6 ตัวหนีบพร้อมตาไก่ 1 ชุด 2,800 2,800
รวมวัสดุอุปกรณ์ 50,000
Support Cost 11,385
ค่าบริหรจัดการระดมทุน 5,000
รวม 66,385

 

แสดงความคิดเห็น