โครงการสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์

ในการพัฒนาและเพิ่มพลังสมองของเด็กในวัยเรียนช่วงอายุ 5-12 ปี จำเป็นจะต้องมีสื่อที่เพิ่มพลังสมองซึ่งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากในวัยเด็กเด็ก ทั้งนี้เพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลที่ให้เด็ก ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ เพราะความรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ จึงเห็นความสำคัญของเด็ก จำเป็นจะต้องมีสื่อที่เป็นเครื่องเล่นสนามเพื่อให้เด็กได้เล่น เพื่อเพิ่มพลังสมอง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก

  • 02

    พ.ย. 2561

  • 1,977

ยอดบริจาคขณะนี้

500 บาท
เป้าหมาย : 64,872 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

โครงการสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 126 คน ในโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ และเด็กในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ

01 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านหนองแสงประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่พื้นที่ตำบลดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 113 คน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้มีงบประมาณที่จำกัด อีกทั้งทางโรงเรียนจำเป็นต้องนำงบประมาณส่วนมากไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบมาปรับปรุงในด้านอื่น ๆ รวมถึงสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กได้ เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์เครื่องเล่น ส่วนของเดิมที่มีอยู่ก็ชำรุดและทรุดโทรมาก ประกอบกับพื้นที่และบริเวณสนามเด็กเล่นยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการปรับปรุงพัฒนา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และสติปัญญาของเด็กพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อพัฒนาพลังสมองของเด็กวัยเรียนในช่วงอายุ  5-12  ปี
3. เพื่อเป็นที่นันทนาการ และออกกำลังกายของเด็กนักเรียนและเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. เพื่อโรงเรียนมีความพร้อม เครื่องเล่นสนามที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา
1 ขั้นตอนการเตรียมการ 
-ประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผนร่วมกับชุมชน
-ออกแบบเครื่องมือตรวจวัดและเก็บข้อมูลพื้นฐาน
-การขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ
มีนาคม 2562
2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
-การเตรียมพื้นที่ลานสำหรับสนามเด็กเล่น
-จัดซื้อเครื่องเล่น และติดตั้งเครื่องเล่น
เมษายน 2562
3 ขั้นตอนกาารติดตามและรายงานผล
-ติดตามการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ตรวจสอบคุณภาพ และความสำเร็จของกิจกรรม
-ประชุมสะท้อนผลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการดำเนินงาน
พฤษภาคม 2562

วิธีการการติดตามและประเมินผล

1. สัมภาษณ์ ตัวแทนเด็กเด็กที่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องเล่น
2. สัมภาษณ์ ตัวแทนครูผู้สอนในโรงเรียน เพื่อทราบผลการตอบสนองของเด็กกลุ่มเป้าหมาย (ความสนใจ) ในการเรียนของเด็ก
3. สัมภาษณ์ ตัวแทนผู้ปกครองเด็กในชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กในโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ และในชุมชนหนองแสงมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2. เด็กในโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ และในชุมชน ได้รับการพัฒนาพลังสมองของเด็กวัยเรียนที่เหมาะสม
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการ และออกกำลังกายของเด็กนักเรียนและเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียง
4. โรงเรียนมีความพร้อม เครื่องเล่นสนามที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 

งบประมาณโครงการ

งบประมาณในการดำเนินการ

ลำดับ รายการ ราคา/หน่วย จำนวน หน่วย ราคา
1 ชิงช้าโซ่ 3 ที่นั่ง 1 ชุด 5,300 5,300
2 ม้ากระดก 6 ที่นั่ง 1 ชุด 6,400 6,400
3 เปลโยก(รถไฟ) 6 ที่นั่ง 1 ชุด 9,700 9,700
4 ซุ้มปีนป่ายกลม 1 ชุด 7,600 7,600
5 ห่วงโยน 6 ห่วง 1 ชุด 6,000 6,000
6 สีสำหรับทายางรถยนต์ (สีฟ้า,สีชมพู,สีแดง) 3 ถัง 1,090 3,270
7 โครงหลังคา ผ้าสแลนกันแดด       3,270
8 ปรับพื้นที่สนามเด็กเล่น       7,460
 รวมค่าอุปกรณ์ 49,000
 Support Cost 10,972
ค่าบริหารจัดการระดมทุน 4,900
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 64,872

 

แสดงความคิดเห็น