โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

“หนูอยากอิ่มท้อง มีพร้อมด้วยโภชนาการ” เด็กๆโรงเรียนบ้านเขาน้อยมีอาหารกลางวันเป็นมื้อหลัก ซึ่งมีเพียงแกงถุงตามแต่พอจะหาซื้อได้ เกิดปัญหาด้านสุขภาพไม่พร้อมต่อการเรียนรู้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จึงเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่โรงเรียนอย่างยั่งยืน “ขอวอนพี่ๆผู้ใจดีให้เด็กๆอิ่มท้องด้วยค่ะ”

  • 19

    ต.ค. 2560

  • 8,366

ยอดบริจาคขณะนี้

17,000 บาท
เป้าหมาย : 70,213 บาท
  • เหลืออีก : 4 วัน
+3

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่6 63 คน ครูและผู้ใหญ่ 200 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

03 มกราคม 2562 – 30 มกราคม 2562

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

หนูอยากอิ่มท้อง มีพร้อมด้วยโภชนาการ”  เด็กๆโรงเรียนบ้านเขาน้อยมีอาหารกลางวันเป็นมื้อหลัก ซึ่งมีเพียงแกงถุงตามแต่พอจะหาซื้อได้  เกิดปัญหาด้านสุขภาพไม่พร้อมต่อการเรียนรู้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จึงเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่โรงเรียนอย่างยั่งยืน “ขอวอนพี่ๆผู้ใจดีให้เด็กๆอิ่มท้องด้วยค่ะ”

 

 ที่มา/ความสำคัญโครงการ        :

               โรงเรียนบ้านเขาน้อยเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ชนบท  ผู้ปกครองมีฐานะยากจนและขาดแคลน นักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะทางโภชนาการไม่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  อีกทั้งโรงเรียนไม่มีวัตถุดิบที่จะมาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนรับประทานเป็นอาหารกลางวัน จึงต้องซื้อแกงจากท้องตลาดมาให้เด็ก ซึ่งบางวันก็ได้อาหารที่ไม่ครบตาหลักโภชนาการ อีกทั้งโรงเรียนมีความมุ่งหวังจะส่งเสริมโภชนาการให้แก่นักเรียน ปลูกฝังการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วิถีการปฎิบัติจากการทำเกษตร  สภาพปัจจุบันปัญหาคือ โรงเรียนยังขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดแคลนวัตถุดิบที่ สดสะอาด ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ  ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีปัญหาเด็กเสี่ยงขาดสารอาหารจำนวน 12คน เด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ 8คนและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ 9 คน รวมเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพและโภชนาการจำนวน 29 คนหรือคิดเป็น 46 % จากเด็กนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด 63คน และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

            จากปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก หากทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน จะช่วยให้นักเรียนได้บริโภคอาหารสด สะอาด ปลอดสารเคมี มีคุณค่าทางโภชนาการ เด็กมีสุขภาพที่ดี และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านเกษตรแก่เด็กที่สามารถบูรณาการกับแผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียนได้อีกด้วย

 

แผนดำเนินการต่อ

1. ผลผลิต ที่ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก และจำหน่ายแก่ผู้ปกครอง และชุมชน พร้อมทั้งนำไปฝากขายร้านค้าในชุมชน

2. รายได้จากการขายผลผลิต นำไปซื้อเมล็ดพันธ์ผักเพิ่มเพื่อนำมาปลูกหมุนเวียน ต่อไป และจัดสรรเป็นทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก

3. แจกเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการนำไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากแผนดำเนินการต่อ

1.เด็กได้รับอาหารกลางวันที่ครบถ้วนตามโภชนาการทั้ง 5 หมู่

2.โรงเรียนมีรายได้ที่สามารถนำไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาต่อยอดได้

 

มูลนิธิมีส่วนร่วมพัฒนาโครงการนี้ในด้าน

ด้านความรู้ความเข้าใจในการปลูกผัก-เพาะเห็ด : ทางมูลนิธิศุภนิมิตฯได้มีการพูดคุยร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา โดยอาจารย์ที่มีความรู้ด้านเกษตรจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู้ให้กับอาจารย์และนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2

 

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ       : 

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.

ประชุมสร้างความเข้าใจ และการวางแผนร่วมกับหุ้นส่วน

ตุลาคม 2017

2.

ดำเนินการการระดมทุน

พฤศจิกายน - มีนาคม 2018

3.

ดำเนินการสร้างงานเกษตร

เมษายน – กรกฎาคม 2018

4.

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างความตระหนักของผู้ปกครอง/ชุมชน เกี่ยวกับอาหารกลางวันให้กับเด็ก

กรกฎาคม - สิงหาคม 2018

5.

จัดสรรผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียน

กันยายน  2018

 

วิธีการการติดตามและประเมินผล 

ตัวชีวัดความสำเร็จ

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือ

1.การปฏิบัติงาน

รายงานความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง

แบบบันทึกความคืบหน้าการดำเนินงาน

2.ความสำเร็จของงาน

มีวัตถุดิบประกอบอาหาร

สำรวจความต้องการจำเป็น

แบบสำรวจ

3.ความสำเร็จของงาน

ได้รับอาหารครบ5หมู่

สังเกตุ/สำรวจพฤติกรรม

แบบสังเกต/แบบประเมินความพึงพอใจ

4.ความสำเร็จของงาน

ภาวะโภชนาการตามเกณฑ์

ตามเกณฑ์มาตราฐานกรมอนามัย

เกณฑ์มาตราฐานกรมอนามัย

5.ความสำเร็จของงาน

ความรู้หลักการดำเนินชีวิตพอเพียง

ทดสอบ/สัมภาษณ์

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับประทานอาหารดี มีประโยชน์อย่างมีคุณภาพครบ 5 หมู่

2. นักเรียนมีสุขภาพดีขึ้นตามหลักโภชนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3. นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำการเกษตรผสมผสานที่ถูกต้อง

4. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ สด สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง

5. นักเรียนได้รับทักษะ การทำการเกษตร สามารถนำกลับไปใช้ที่บ้านได้

6. นักเรียนได้ฝึกการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

7. นักเรียนได้รับการฝึกการขายผลผลิต การคำนวณเงินทอน

8. สร้างลักษณะนิสัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี

 

ผู้ดำเนินงาน 

1.มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

2.โรงเรียนบ้านเขาน้อย ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 

งบประมาณโครงการ

งบประมาณในการดำเนินการโครงการ 

Category

Group

รายการ

รายละเอียด

จำนวน

หน่วย

หน่วยละ

รวม

1

โรงเพาะเห็ดนางฟ้าขนาด 4x6 เมตร จำนวน 1หลังและ

ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า

จากสาคู

350

ตับ

20

7,000

ไม้เทียม (นิ้วครึ่งสาม)

40

เมตร

70

2,800

ไม้สนต้น 5 เมตร

8

ต้น

250

2,000

ไม้สนลวด 4 เมตร

60

ท่อน

120

7,200

ไม้สนลวด 5 เมตร

30

ท่อน

150

4,500

ก้อนเห็ด

1,000

ก้อน

8

8,000

เป็นเงิน

 

 

 

 

31,500

2

มะนาวในวงบ่อซีเมนต์

วงบ่อซีเมนต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม.

6

วง

300

1,800

กิ่งพันธุ์มะนาว

12

กิ่ง

200

2,400

ดินปลูก

72

ถุง

25

1,800

เป็นเงิน

 

 

 

 

6,000

3

ปลูกผักใช้ดิน (ยกร่องดิน)

เมล็ดพันธุ์คะน้า

5

กระป๋อง

100

500

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง

5

กิโลกรัม

170

850

เมล็ดพันธ์แตงกวา 50 กรัม

5

กระป๋อง

350

1,750

เมล็ดพันธ์มะเขือเปราะ 20 กรัม

5

กระป๋อง

160

800

 

เมล็ดพันธ์มะเขือยาว 5 กรัม

5

ซอง

70

350

เป็นเงิน

 

 

 

 

4,250

4

อุปกรณ์ทำการเกษตร

จอบ

3

อัน

380

1,140

เสียมแบน

5

อัน

55

275

บัวรดน้ำ

6

อัน

65

390

ส้อมพรวน

6

อัน

35

210

ส้อมปลูก

6

อัน

35

210

ตะกร้าใหญ่

2

อัน

240

480

ตะกร้าเล็ก

2

อัน

180

360

ถุงเพาะขนาดเล็ก

2

ก.ก

60

120

เครื่องชั่ง 12 กก.

1

เครื่อง

855

855

ถาดเพาะเมล็ด

5

ถาด

18

90

เครื่องปั๊มน้ำ

1

ตัว

1,500

1,500

กากน้ำตาล

5

แกลลอน

410

2,050

อีเอ็ม

5

ลิตร

200

1,000

เป็นเงิน

 

 

 

 

8,680

รวมงบประมาณ

49,930

ค่าประสานงาน ติดตามงาน ค่ากิจกรรมดำเนินงาน

-

รวมงบประมาณและค่าประสานงาน

63,830

ค่าบริหารจัดการระดมทุน10%

6,383

รวมงบประมาณทั้งหมด (บาท)

70,213

แสดงความคิดเห็น