“พี่จ้ะ...พี่จ๋า ขอม้าโยกให้หนูนั่งเล่น”

“พี่จ้ะ...พี่จ๋า ขอช้างขอม้าให้หนูได้ขี่ ขอสนามดีๆ ให้หนูได้เล่น” เกิดขึ้นจากสภาพของเครื่องเล่น และสนามที่เด็กๆ ที่มีมานานทำให้สภาพผุพัง เป็นสนิม และชำรุด ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กๆ ได้ทุกเมื่อ ทำให้เด็กๆ ไม่มีที่เล่นที่จะเสริมสร้างพัฒนาร่างกาย และสมองให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

  • 26

    ม.ค. 2560

  • 19,566

ยอดบริจาคขณะนี้

52,030 บาท
เป้าหมาย : 47,355 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

“พี่จ้ะ...พี่จ๋า ขอม้าโยกให้หนูนั่งเล่น”

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนประเสริฐ- น้อย รุจิรวงศ์ 1 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนโรงเรียนประเสริฐ- น้อย รุจิรวงศ์ 1 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และคณะกรรมการโรงเรียนและชุมชน

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 33 คน เด็กนักเรียนระดับประะถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 145 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

01 พฤษภาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560

วันสิ้นสุดการระดมทุน

03 ตุลาคม 2560

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

“พี่จ้ะ...พี่จ๋า ขอช้างขอม้าให้หนูได้ขี่ ขอสนามดีๆ ให้หนูได้เล่น” เกิดขึ้นจากสภาพของเครื่องเล่น และสนามที่เด็กๆ ที่มีมานานทำให้สภาพผุพัง เป็นสนิม และชำรุด ก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กๆ ได้ทุกเมื่อ ทำให้เด็กๆ ไม่มีที่เล่นที่จะเสริมสร้างพัฒนาร่างกาย และสมองให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

 

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :  

ในการพัฒนาและเพิ่มพลังสมองของเด็กในวัยเรียนช่วงอายุ  5-12 ปี จำเป็นจะต้องมีสื่อที่เป็นเครื่องเล่นสนามเพื่อให้เด็กได้เล่นเพื่อเพิ่มพลังสมองซึ่งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากในวัยเด็ก ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เข้มแข็ง อารมณ์ดี เรียนรู้ที่จะเข้าสังคม ร่วมเล่นกับเด็กคนอื่นๆได้ และเป็นการเพิ่มสติปัญญาของเด็ก ทั้งนี้เพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลที่ให้เด็ก ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ เพราะความรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป โรงเรียนประเสริฐ – น้อย รุจิรวงศ์ 1 จึงเห็นความสำคัญของเด็ก แต่เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทำให้มีงบประมาณจำกัด อีกทั้งทางโรงเรียนจำเป็นต้องนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ก่อน เช่น ซ่อมอาคารเรียน  จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นได้

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ       : 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา
1   วางแผนดำเนินกิจกรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พฤษภาคม 2560
2   จัดทำโครงการ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน พฤษภาคม 2560
3   ทำการระดมทุน มิถุนายน 2560 - สิงหาคม 2560
4   แต่งตั้งคณะทำงาน และกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ดำเนินการจัดซื้อตามแผน กำหนดอุปกรณ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ มิถุนายน 2560 - กรกฎาคม 2560
5   ติดตามการดำเนินกิจกรรม และประเมินผล กันยายน 2560 - ตุลาคม 2560
6   สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ตุลาคม 2560

 

วิธีการการติดตามและประเมินผล

1.  ประชุมติดตามผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ

2.  มีการายงานผลการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานแก่คณะกรรมการโรงเรียน

3.  มีการสรุปรายงานหลังดำเนินการเสร็จสิ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าให้กับทางผู้สนับสนุน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
  การปฏิบัติงาน   บันทึกความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง   แบบบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  ความสำเร็จของงาน   ตรวจสอบคุณภาพของงานและมาตรฐานของอุปกรณที่เหมาะสม   แบบตรวจสอบ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในสนามเด็กเล่นที่ดี สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

2.  ครูสามารถใช้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเด็ก

3.  นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐาน

 

ผู้ดำเนินการ

1.  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

2.  ครูโรงเรียนโรงเรียนประเสริฐ- น้อย รุจิรวงศ์ 1 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

 

ภาคีร่วมดำเนินการ

1.  โรงเรียนโรงเรียนประเสริฐ- น้อย รุจิรวงศ์ 1 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

2.  คณะกรรมการโรงเรียนและชุมชน

งบประมาณโครงการ

แสดงความคิดเห็น