โครงการแนะนำ

โครงการปัจจุบัน

ข้าวโรงเรียน โรงเรียนบ้านคลองโป่ง

โรงเรียนทำนา แต่ขาดโรงสี ขอมีแหล่งเรียนรู้ ควบคู่เครื่องมือผลิตข้าวครบวงจร ขอท่านช่วยสนับสนุนเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ซ่อมแซมอาคารเก่า ปรับเปลี่ยนเป็นอาคารอเนกประสงค์ ยุ้งฉาง และโรงสีขนาดเล็กใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว

เป้าหมาย : 30,000 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

น้ำ 1,000 เมตร โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

เด็กเล็กทุกข์ยากจากภัยแล้ง แหล่งน้ำเหือดแห้งไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ ขอท่านช่วยสนับสนุนงานระบบท่อส่งน้ำ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ งานฐานรากและโครงสร้างเหล็ก และอุปกรณ์โซล่าเซลล์

เป้าหมาย : 30,000 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

เกษตรต่อยอด โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

12 โรงเรียน 3 เกษตรชุมชน รวมพลช่วยปลูกผัก เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ ให้บ้านและโรงเรียนมีอาหารพอเพียง ขอท่านช่วยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่ พันธุ์ปลา พร้อมอาหาร และอุปกรณ์เพื่อเตรียมการถังหมักชีวภาพ แก่ 73 ครอบครัวหลัก และครอบครัวชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

เป้าหมาย : 30,000 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

“มอบสื่อ เพื่อให้น้องอ่าน-เขียนคล่อง และคำนวณเก่ง”

“ตัวต่อ บล๊อคไม้ บิงโก หนังสือนิทานเน้นตัวอักษร ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของหนู “ การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากจะใช้สื่อการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนผลิตเองจากวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นแล้ว สื่อ ตัวต่อ บล๊อคไม้ บิงโก หนังสือนิทานเน้นตัวอักษร สื่อเหล่านี้มีความจำเป็นที่สำคัญให้การเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายมากขึ้น \r\n\r\nเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 770 คน ยังขาดแคลนสื่อเสริมการเรียนการสอน วอนพี่ๆ ใจดีช่วยกันสนับสนุน

เป้าหมาย : 40,020 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

โครงการสานกระจูด ทอผ้า พัฒนาอาชีพให้น้อง

โครงการ"กระจูดบ้านฉัน" เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ทางโรงบ้านเนินธัมมังได้เปิดสอนขึ้นให้กับเด็กๆในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆสามารถหารายได้ช่วยเหลือผู้ปกครองได้ในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะชีวิตให้เด็กๆ และคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมไปตามช่วงวัยอีกด้วย

เป้าหมาย : 48,300 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

โครงการเครื่องเล่นเก่าอันตราย ขอพี่ใจดีช่วยหนู

ในการพัฒนาและเพิ่มพลังสมองของเด็กในวัยเรียนช่วงอายุ 5-12 ปี จำเป็นจะต้องมีสื่อที่เพิ่มพลังสมองซึ่งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากในวัยเด็กเด็ก ทั้งนี้เพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลที่ให้เด็ก ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ เพราะความรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ จึงเห็นความสำคัญของเด็ก จำเป็นจะต้องมีสื่อที่เป็นเครื่องเล่นสนามเพื่อให้เด็กได้เล่น เพื่อเพิ่มพลังสมอง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก

เป้าหมาย : 36,612 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

ห้องสุขาภิบาลห่างโรค

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตั้งอยู่ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไป เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ในด้านการสนับสนุนเรื่องงบประมาณโรงเรียน มีงบประมาณอยู่อย่างจำกัด ห้องน้ำค่อนข้างเก่าและชำรุด สืบเนื่องมาจากการมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้มีอุปสรรคหรือเกิดปัญหาต่อสุขาภิบาลของครูและนักเรียน

เป้าหมาย : 66,404 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

ดนตรีบำบัด กลองสะบัดชัย

สำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมซึ่งมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ เหล่านี้ ให้มีสมาธิในการเรียน และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย : 64,022 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

“หนูอยากอิ่มท้อง มีพร้อมด้วยโภชนาการ” เด็กๆโรงเรียนบ้านเขาน้อยมีอาหารกลางวันเป็นมื้อหลัก ซึ่งมีเพียงแกงถุงตามแต่พอจะหาซื้อได้ เกิดปัญหาด้านสุขภาพไม่พร้อมต่อการเรียนรู้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จึงเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่โรงเรียนอย่างยั่งยืน “ขอวอนพี่ๆผู้ใจดีให้เด็กๆอิ่มท้องด้วยค่ะ”

เป้าหมาย : 44,275 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน