“มอบสื่อ เพื่อให้น้องอ่าน-เขียนคล่อง และคำนวณเก่ง”

“ตัวต่อ บล๊อคไม้ บิงโก หนังสือนิทานเน้นตัวอักษร ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของหนู “ การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากจะใช้สื่อการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนผลิตเองจากวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นแล้ว สื่อ ตัวต่อ บล๊อคไม้ บิงโก หนังสือนิทานเน้นตัวอักษร สื่อเหล่านี้มีความจำเป็นที่สำคัญให้การเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายมากขึ้น เด็กนักเรียนในโรงเรียนตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 770 คน ยังขาดแคลนสื่อเสริมการเรียนการสอน วอนพี่ๆ ใจดีช่วยกันสนับสนุน

  • 06

    พ.ย. 2561

  • 11,640

ยอดบริจาค

10,950 บาท
เป้าหมาย : 40,020 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

“มอบสื่อ เพื่อให้น้องอ่าน-เขียนคล่อง และคำนวณเก่ง”

สถานที่ดำเนินงาน

4 โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1. โรงเรียนบ้านวังผา 2. โรงเรียนบ้านห้วยบง 3. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 4. โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 4 โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 770 คน ใน 4 โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ

01 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 มีนาคม 2564

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ในพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เด็กอายุระหว่าง 7 - 12 ปี พบว่าปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ต่ำกว่ามาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ สาเหตุมาจาการสื่อสาร เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กชายขอบ เด็กไร้สัญชาติ ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร ทำให้ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเวลาครูสอนและหลักสูตรการเรียนการสอนยังไม่เหมาะสมกับเด็ก 

          มูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง เน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านเขียนภาษาไทย โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นทางโรงเรียนจึงเห็นว่าการใช้สื่อผลิตมือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย ชำรุดง่าย ทางโรงเรียนจึงเห็นความสำคัญ จำเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย จึงขอรับการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้สามารถอ่าน เขียน และคิดคำนวณได้

 

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน:

1. เพื่อจัดสรรสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นแก่นักเรียนในระดับชั้นประถม 1 - 6
2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย ทักษะการคิดคำนวณ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการใช้สื่อในการสอนคำ การแต่งประโยค สอนการคำนวณตัวเลข

 

วิธีการดำเนินงาน

 ลำดับ  กิจกรรม ระยะเวลา
1   วางแผนดำเนินกิจกรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สิงหาคม 2562
2   จัดทำโครงการ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ
  และกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
สิงหาคม 2562
3   ทำการระดมทุน  สิงหาคม 2562 - มกราคม 2563 
4   ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้ กุมภาพันธ์ 2563
5   ติดตามการดำเนินกิจกรรมและการประเมินผล มีนาคม 2563 - เมษายน 2563
6   สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2563

 

วิธีการการติดตามและประเมินผล

1. ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินกิจกรรม
2. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และติดตามผล
3. ขอความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 เยี่ยม และให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรม
4. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม (ทุกภาคเรียน)

 ลำดับ  ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือ
1 การปฏิบัติงาน รายงานนความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง แบบบันทึกการใช้สื่อ
2 ความสำเร็จของงานทักษะการอ่าน เขียน
และการคำนวณของนักเรียน
เปรียบเทียบทักษะการอ่าน เขียน และการคำนวณ
ก่อนและหลังการใช้สื่อเสริม
แบบสำรวจทักษะการอ่านเขียน
และการคำนวณ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. โรงเรียนเครือข่าย 4 โรงเรียนมีสื่อเสริมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนและการคำนวณ
2. เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 1- 6 มีทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย และมีทักษะการคิดคำนวณดีขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐาน

 

งบประมาณโครงการ

งบประมาณในการดำเนินการ

ลำดับ รายละเอียด จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวม
1  ตัวต่อ 1 ถุงใหญ่ 10 ชุด 570 5,700
2  บล๊อคไม้ 50 ชิ้น 10 ชุด 390 3,900
3  บิงโก 10 ชุด 120 1,200
4  หนังสือนิทานตัวอักษร 20 เล่ม 8 ชุด 3,000 24,000
รวมค่าอุปกรณ์ 34,800
Support Cost 3,480
ค่าบริหารจัดการระดมทุน 1,740
รวม 40,020

แสดงความคิดเห็น