โครงการเครื่องเล่นเก่าอันตราย ขอพี่ใจดีช่วยหนู

ในการพัฒนาและเพิ่มพลังสมองของเด็กในวัยเรียนช่วงอายุ 5-12 ปี จำเป็นจะต้องมีสื่อที่เพิ่มพลังสมองซึ่งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากในวัยเด็กเด็ก ทั้งนี้เพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลที่ให้เด็ก ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ เพราะความรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเสมอไป โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ จึงเห็นความสำคัญของเด็ก จำเป็นจะต้องมีสื่อที่เป็นเครื่องเล่นสนามเพื่อให้เด็กได้เล่น เพื่อเพิ่มพลังสมอง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก

  • 02

    พ.ย. 2561

  • 30,826

ยอดบริจาค

1,700 บาท
เป้าหมาย : 36,612 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

โครงการเครื่องเล่นเก่าอันตราย ขอพี่ใจดีช่วยหนู

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1 จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 126 คน ในโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ และเด็กในชุมชน

ระยะเวลาดำเนินการ

01 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 มีนาคม 2564

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านหนองแสงประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่พื้นที่ตำบลดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 113 คน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้มีงบประมาณที่จำกัด อีกทั้งทางโรงเรียนจำเป็นต้องนำงบประมาณส่วนมากไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบมาปรับปรุงในด้านอื่น ๆ รวมถึงสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กได้ เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์เครื่องเล่น ส่วนของเดิมที่มีอยู่ก็ชำรุดและทรุดโทรมาก ประกอบกับพื้นที่และบริเวณสนามเด็กเล่นยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการปรับปรุงพัฒนา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และสติปัญญาของเด็กพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อพัฒนาพลังสมองของเด็กวัยเรียนในช่วงอายุ  5-12  ปี
3. เพื่อเป็นที่นันทนาการ และออกกำลังกายของเด็กนักเรียนและเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. เพื่อโรงเรียนมีความพร้อม เครื่องเล่นสนามที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา
1  ขั้นตอนการเตรียมการ 
 - ประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผนร่วมกับชุมชน
 - ออกแบบเครื่องมือตรวจวัดและเก็บข้อมูลพื้นฐาน
 - การขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ
 (ประชุมคณะกรรมมการการจัดซื้อ, เทียบราคาสินค้า, ขออนุมัติงบประมาณ)
1 สัปดาห์
2  ขั้นตอนการดำเนินงาน
 - การเตรียมพื้นที่ลานสำหรับสนามเด็กเล่น
 - จัดซื้อเครื่องเล่น และติดตั้งเครื่องเล่น ตามที่ได้ขออนุมัติ
1 เดือน
3  ขั้นตอนกาารติดตามและรายงานผล
 - ติดตามการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ตรวจสอบคุณภาพ และความสำเร็จของกิจกรรม
 - ประชุมสะท้อนผลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการดำเนินงาน
1 เดือน

วิธีการการติดตามและประเมินผล

1. สัมภาษณ์ ตัวแทนเด็กเด็กที่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องเล่น
2. สัมภาษณ์ ตัวแทนครูผู้สอนในโรงเรียน เพื่อทราบผลการตอบสนองของเด็กกลุ่มเป้าหมาย (ความสนใจ) ในการเรียนของเด็ก
3. สัมภาษณ์ ตัวแทนผู้ปกครองเด็กในชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กในโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ และในชุมชนหนองแสงมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2. เด็กในโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ และในชุมชน ได้รับการพัฒนาพลังสมองของเด็กวัยเรียนที่เหมาะสม
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมนันทนาการ และออกกำลังกายของเด็กนักเรียนและเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียง
4. โรงเรียนมีความพร้อม เครื่องเล่นสนามที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 

งบประมาณโครงการ

งบประมาณในการดำเนินการ

ลำดับ รายการ ราคา/หน่วย จำนวน หน่วย ราคา
1  ชิงช้าโซ่ 3 ที่นั่ง 1 ชุด 5,300 5,300
2  ม้ากระดก 6 ที่นั่ง 1 ชุด 6,400 6,400
3  ซุ้มปีนป่ายกลม 1 ชุด 7,600 7,600
4  ห่วงโยน 6 ห่วง 1 ชุด 6,000 6,000
5  สีสำหรับทายางรถยนต์ (สีฟ้า,สีชมพู,สีแดง) 3 ถัง 1,090 3,270
6  โครงหลังคา ผ้าสแลนกันแดด       3,270
 รวมค่าอุปกรณ์ 31,840
 Support Cost 3,180
ค่าบริหารจัดการระดมทุน 1,592
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 36,612

 

แสดงความคิดเห็น