ห้องสุขาภิบาลห่างโรค

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตั้งอยู่ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไป เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ในด้านการสนับสนุนเรื่องงบประมาณโรงเรียน มีงบประมาณอยู่อย่างจำกัด ห้องน้ำค่อนข้างเก่าและชำรุด สืบเนื่องมาจากการมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้มีอุปสรรคหรือเกิดปัญหาต่อสุขาภิบาลของครูและนักเรียน

  • 29

    ต.ค. 2561

  • 7,410

ยอดบริจาค

2,900 บาท
เป้าหมาย : 66,404 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน

ห้องสุขาภิบาลห่างโรค

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านหัวฝาย

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์

เด็กนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 2 จนถึงระดับประถมศึกษษปีที่ 6 จำนวน 68 คน ในโรงเรียนบ้านหัวฝาง

ระยะเวลาดำเนินการ

01 มีนาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดการระดมทุน

31 มีนาคม 2564

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหัวฝาย มีนักเรียน 68 คน แต่มีห้องน้ำห้องส้วมเพื่อให้เด็กนักเรียนใช้บริการหนึ่งหลังซึ่งได้ก่อนสร้างมานาน ทำให้ห้องน้ำห้องส้วนมีสภาพเก่าและอาจจะเกิดโรคระบาดที่มากับน้ำและสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นจากห้องน้ำ เพื่อให้มีสุขาภิบาลที่ดีและเหมาะสมกับผู้ที่มาใช้บริการของโรงเรียนร่วมถึงครูและนักเรียนที่จะมีห้องน้ำที่ใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยจึงต้องก่อสร้างใหม่เพื่อให้สะดวกและมั่นใจว่าห่างไกลจากโรคและเอื่อต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะดำเนินการ

1. เพื่อสร้างห้องน้ำ ให้ครูและนักเรียนเข้าใช้บริการที่ดีขึ้น
2. เพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้บริการและห่างไกลจากโรค
3. เพื่อป้องกันโรคระบาดที่จะเกิดจากห้องน้ำที่ซำรุดและสุขาภิบาลที่ไม่ดี

ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรม

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา
1 รวบรวมข้อมูลและวางแผนดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2562 - พฤษภาคม 2562
2 ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์และดำเนินการตามกิจกรรม มิถุนายน 2562
3 ติดตามและประเมินผล กรกฎาคม 2562
4 สรุปและรายงานผลโครงการ สิงหาคม 2562

วิธีการการติดตามและประเมินผล

1. คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตามจำนวนผู้รับผลประโยชน์ มีความมั่นใจในห้องน้ำที่ก่อสร้าง
2. คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตามจำนวนผู้รับผลประโยชน์ ได้รับประโยชน์ร่วมกันในการใช้ห้องน้ำห้องส้วม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน 68 คน ที่อยู่ในโรงเรียน ได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องน้ำ
2. ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ตามจำนวนผู้รับผลประโยชน์ ได้ใช้ห้องน้ำในการเข้ามาร่วมกิจกรรมในโรงเรียนได้
3. คณะครู นักเรียนในโรงเรียนไม่เสี่ยงต่อโรคที่จะเกิดขึ้นได้ 

งบประมาณโครงการ

งบปะมาณสำหรับส้างห้องส้วมโรงเรียนบ้านหัวฝาย ห้องน้ำ4x5 เมตร มีห้องส้วม 4 ห้อง พร้อมที่แปรงฟันล้างมือ สำหรับเด็ก หลังคาอะลูซิงค์ , พื้นปูกระเบื้อง

ลำดับ รายการ รวม
1

วัสดุก่อสร้างสำหรับหลังคา
-เสา (ขนาด1.5 นิ้ว จำนวน 10 เส้น และขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 เส้น)
-เหล็กกล่อง (ขนาด 2*1 จำนวน 9 เส้น และขนาด 3*1.5 จำนวน2 เส้น)
-แผ่นมุง (ขนาด 420 ซม. จำนวน 7 แผ่น และขนาด 50 ซม. จำนวน 12 แผ่น)
-ครอบข้าง (จำนวน 2 ท่อน)
-น๊อต (จำนวน 3 ถุง)

13,728
2

วัสดุก่อสร้างสำหรับผนังและพื้นห้องน้ำ
-ปูนก่อฉาบ (จำนวน 13 ถุง)
-อิฐ (จำนวน 5 ก้อน)
-ประตูห้องน้ำ (จำนวน 4 บาน)
-กระเบื้อง (จำนวน 20 กล่อง)
-ทราย (จำนวน 2 คิว)
-หิน (จำนวน 2 คิว)
-ซีแพค (จำนวน 2 คิว)
-ดินถม (จำนวน 10 รถ)

16,690
3

อุปกรณ์สำหรับงานสุขภัณฑ์
-ฝาท่อส้วม (จำนวน 2 ฝา)
-ท่อส้วม (จำนวน 8 ท่อ)
-โถส้วม (จำนวน 4 หัว)
-ก๊อกน้ำ และ ท่อน้ำ (จำนวน 1 ชุด)
-กระจกหน้าห้องน้ำ (จำนวน 4 ชุด)

4,740
4 ค่าแรงช่าง 15,000
5 Support Cost 11,230
6 ค่าบริหารจัดการระดมทุน 5,016
รวมงบประมาณ 66,404

 

แสดงความคิดเห็น