น้ำ 1,000 เมตร โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

เด็กเล็กทุกข์ยากจากภัยแล้ง แหล่งน้ำเหือดแห้งไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ ขอท่านช่วยสนับสนุนงานระบบท่อส่งน้ำ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ งานฐานรากและโครงสร้างเหล็ก และอุปกรณ์โซล่าเซลล์

  • 08

    พ.ย. 2562

  • 5,035