เกษตรต่อยอด โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์

12 โรงเรียน 3 เกษตรชุมชน รวมพลช่วยปลูกผัก เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ ให้บ้านและโรงเรียนมีอาหารพอเพียง ขอท่านช่วยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่ พันธุ์ปลา พร้อมอาหาร และอุปกรณ์เพื่อเตรียมการถังหมักชีวภาพ แก่ 73 ครอบครัวหลัก และครอบครัวชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

  • 08

    พ.ย. 2562

  • 2,665