เกี่ยวกับเรา

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมาหลายยุคหลายสมัย ยิ่งในปัจจุบันที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การกระจายข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ เป็นไปได้ง่าย รวดเร็ว และทั่วถึง

เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้ ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นไปได้อย่างกว้างขวางขึ้น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ขยายโอกาสในการแบ่งปันโดยได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่สังคมออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังเรื่องเร่งด่วน ทั้งความช่วยเหลือด้านการศึกษา อาชีพ สุขอนามัย ที่อยู่อาศัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยผู้แบ่งปันสามารถเลือกบริจาคเงิน  ร่วมลงแรงเป็นจิตอาสา หรือเป็นสื่อกลางนำพาข่าวสารให้กระจายไปในวงกว้าง ช่วยสร้างการรับรู้และชักชวนให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้เร็วขึ้น และนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของ  “ร้อยฝัน พันสุข” แพลนฟอรม์ระดมทุนสาธารณะที่จัดตั้งเพื่อขยายความช่วยเหลือแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้พวกเขาได้รับโอกาสที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น

โครงการที่  “ร้อยฝัน พันสุข”  เปิดระดมทุนและขอรับจิตอาสาเกิดจากการทำงานและสำรวจความต้องการจำเป็นของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับหน่วยงานหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ อาทิ โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงพยาบาล  อ.บ.ต.  กลุ่มอาชีพ ฯลฯ โดยมูลนิธิฯ จะได้มีการวางแผนงาน  กำหนดผู้รับผิดชอบ  เกณฑ์การประเมินผล  และแนวทางการตรวจติดตามงานตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสที่ชัดเจน

ร่วมสนับสนุน .. ร่วมลงแรง .. ร่วมแบ่งปัน
ร้อยฝัน พันสุข (100fund1000sook)”  คือการระดมทุนในรูปแบบของคราวด์ฟันดิ้งหรือการระดมทุนสาธารณะ เป็นการระดมทุนที่เปิดรับการสนับสนุนจากผู้อุปการะ ผู้บริจาค หรือผู้สนับสนุนทั้งรายบุคคล หน่วยงาน บริษัท โรงเรียน ที่มีจิตเมตตา และจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือโครงการต่างๆ ให้สำเร็จได้ โดยมีการกำหนดจำนวนเงินและเวลาที่เปิดระดมทุนอย่างชัดเจน รวมถึงจำนวนแรงงานอาสาที่ต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนั้นๆ ให้สำเร็จได้ ผู้บริจาคสามารถเลือกโครงการที่สนใจต้องให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนได้ โดยในการระดมทุนแบบสาธารณะนี้ เงินบริจาคที่ต้องการและระยะเวลาดำเนินการจะถูกกำหนดอย่างชัดเจน เงินบริจาคที่ได้รับจะนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการ หรือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้โดยตรง มีการแสดงรายงานผลการดำเนินงานเมื่อโครงการสำเร็จลุล่วงแล้ว เพื่อผู้บริจาคสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน  

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศล มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนโดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2517 และเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 59 ตามประกาศกระทรวงการคลัง และได้รับการอนุญาติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยให้สามารถทำการเรี่ยไรได้อย่างถูกต้องทางกฎหมาย 

 

ท่านสามารถร่วมสานต่อร้อยความฝัน พันความสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน ได้ดังนี้
1.  เป็นสมาชิก “ร้อยฝัน พันสุข” โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้จากเมนู สมาชิก และทำตามขั้นตอน
2.  ร่วมสนับสนุนโครงการ โดยเลือกจากโครงการที่เปิดระดมทุน ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ไม่จำกัดจำนวน
3.  ร่วมลงแรงในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดรับจิตอาสาในแต่ละโครงการ เพื่อร่วมกิจกรรมกับเรา
4.  ท่านสามารถลงชื่อจิตอาสาได้โดยระบุความถนัดของท่าน สำหรับโครงการในอนาคต 
5.  ร่วมแบ่งปัน เพื่อ เป็นการขยายโอกาสให้ความฝันของเด็ก ครอบครัว และชุมชน ให้ครอบครัว เพื่อน หรือคนที่ท่านรัก ได้ตามสื่อสังคม Online 
     เช่น ทาง FaceBook หรือ ทาง Line  โดยการแบ่งปันประสบการณ์ทำกิจกรรม หรือแบ่งปันรายละเอียดโครงการนี้เปิดรับการะดมทุน