กองทุน ชุมชนอยู่ดี ชีวิตพอเพียง ท่าสองยาง

“ชุมชนยากไร้ ไกลเกินใครจะนึกถึง” ชีวิตกลางขุนเขาที่เลือกไม่ได้ ความกันดาร ความขาดแคลน มีเพียงมาม่า เส้นหมี่ ใช้เป็นอาหารกลางวันแก่เด็กๆ การศึกษาที่ได้รับตามมีตามเกิด ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูงในการหาหมอและอาชีพที่มีรายได้เพียงน้อยนิด คือเรื่องเร่งด่วนที่ชาวท่าสองยางกำลังเผชิญและรอการแก้ไข “ร่วมบริจาคให้กองทุนเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและชาวบ้านชาวท่าสองยางให้ดีขึ้น”

  • 31

    ต.ค. 2560

  • 2,014

ยอดบริจาคขณะนี้

9,901 บาท
เป้าหมาย : 1,584,000 บาท
  • เหลืออีก : 0 วัน
+1

กองทุน ชุมชนอยู่ดี ชีวิตพอเพียง ท่าสองยาง

สถานที่ดำเนินงาน

ตำบล แม่วะหลวง อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก

ผู้ดำเนินการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้รับผลประโยชน์

เด็ก 0 – 6 ปี จำนวน 200 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

31 ตุลาคม 2560 – 01 พฤษภาคม 2561

วันสิ้นสุดการระดมทุน

01 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

“ชุมชนยากไร้ ไกลเกินใครจะนึกถึง” ชีวิตกลางขุนเขาที่เลือกไม่ได้ ความกันดาร ความขาดแคลน  มีเพียงมาม่า เส้นหมี่ ใช้เป็นอาหารกลางวันแก่เด็กๆ การศึกษาที่ได้รับตามมีตามเกิด ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูงในการหาหมอและอาชีพที่มีรายได้เพียงน้อยนิด คือเรื่องเร่งด่วนที่ชาวท่าสองยางกำลังเผชิญและรอการแก้ไข “ร่วมบริจาคให้กองทุนเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและชาวบ้านชาวท่าสองยางให้ดีขึ้น”

 

ที่มา/ความสำคัญโครงการ    :  

พื้นที่ใน ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็นพื้นที่ที่มีความยากลำบากในการเดินทาง และสภาพพื้นที่แห่งหนึ่งใน จ.ตาก และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีภูมิศาสตร์ของพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงติดชายแดนประเทศพม่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงสกอร์ มีอาชีพทำนา ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป ไม่มีอาชีพเสริม ไม่มีรายได้ที่เพียงพอ จึงทำให้มีฐานะความเป็นอยู่ยากไร้ยากจน รูปแบบชุมชนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น สิ่งที่พบคือห้องสุขาไม่ได้มีทุกบ้าน ที่มีอยู่ของส่วนกลางก็ไม่เพียงพอต่อคนในชุมชน ต้องอาศัยป่าข้างทางเพื่อเข้าปลดทุกข์ ความห่างไกลและยากไร้ทำให้ไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าและน้ำใช้อุปโภคบริโภคในแต่ละบ้าน น้ำที่ใช้มาจากลำคลอง ลำห้วย ที่ต้องเดินเข้าไปในป่า เพื่อตักน้ำมาไว้ใช้อุปโภคบริโภค ยามเจ็บป่วยก็ยากที่จะเข้ารักษาต้องเดินทางไกล ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ในแต่ละวัน 

ในพื้นที่ อ.ท่าสองยาง บางหมู่บ้านไม่มีศูยน์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กก่อนเข้าเรียน เมื่อเด็กถึงวัยเรียนตามเกณฑ์เข้าเรียนจึงเรียนรู้ช้ากว่าเด็ก ๆ ทั่วไป ซึ่งพื้นที่นี้ใช้ท้องถิ่นในการสื่อสารคือ ภาษากะเหรี่ยงจึงส่งผลต่อการปรับพื้นฐานและการอ่านออกเขียนได้ของเด็กๆ ที่นี่ 

ในเรื่องของอาหารการกินของเด็กๆในศูยน์พัฒนาเด็กเล็กมีเพียงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มให้พองอืดและเส้นหมี่ ปลากระป๋องเป็นอาหารกลางวันที่แสนสุดวิเศษสำหรับพวกเขา ทำให้ไม่ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามวัย อาคารเรียนเพียงโรงเรือนไม้เก่า ๆ โต๊ะ เก้าอี้สำหรับนั่งเรียนก็ไม่เพียงพอ เด็ก ๆ บางคนต้องนั่งพื้น 

นี่คือปัญหาที่รอคอยการแก้ไขอย่างเร่งด่วนสำหรับชาวชุมชนท่าสองยาง กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากท่าน ในการระดมทุนเข้ากองทุนชุมชนยากไร้ท่าสองยางจึงเป็นการแก้ปัญหาชุมชนทั้งเรื่อง ปากท้อง การศึกษา อนามัย อาชีพ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กและชาวบ้านในชุมชนชาวท่าสองยางแห่งนี้โดยองค์รวม

 

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ  : 

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.

 วางแผนดำเนินกิจกรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตุลาคม 2560

2.

 จัดทำโครงการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ตุลาคม 2560

3.

ทำการระดมทุน

พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561

4.

ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้

มกราคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2561

5.

ติดตามการดำเนินกิจกรรม ประเมินผล

กุมภาพันธ์ 2561

6.

สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

มีนาคม 2561

 

 

วิธีการการติดตามและประเมินผล

ตัวชีวัดความสำเร็จ

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือ

1.ความสำเร็จของงาน                       พัฒนาชุมชนด้านอาหารและ             อนามัยของเด็กในชุมชน                 ท่าสองยาง

ประเมินสุขภาพของเด็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

แบบประเมินสุขภาพของเด็กในชุมชนท่าสองยาง

2. ความสำเร็จของงาน                     พัฒนาชุมชนด้านการศึกษา             ของเด็กในชุมชนท่าสองยาง

 

ประเมินผลการเรียนของเด็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

แบบประเมินผลการเรียนของศูยน์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชน

3. ความสำเร็จของงาน                     พัฒนาชุมชนด้านอาชีพของ             ครอบครัวเด็กในชุมชน                   ท่าสองยาง

 

สอบถาม/สำรวจ

 

แบบสำรวจรายได้ของครัวเรือนในชุมชน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

1.เด็ก ครอบครัวและชุมชนท่าสองยางได้รับอาหารที่เพียงพอและได้รับความรู้ด้านโภชนาการ

2.เด็ก ครอบครัวและชุมชนท่าสองยางได้รับการศึกษาและได้รับความรู้เสริมสร้างพัฒนาการ

3.เด็ก ครอบครัวและชุมชนท่าสองยางได้รับความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพ

4.เด็ก ครอบครัวและชุมชนท่าสองยางได้รับความรู้ด้านอาชีพและทักษะอาชีพ

5.เด็ก ครอบครัวและชุมชนท่าสองยางได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ผู้ดำเนินการ

1.  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

2.  ตำบลแม่วะหลวง  อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

งบประมาณโครงการ

งบประมาณในการดำเนินการโครงการ……..    

รายละเอียด

จำนวน

หน่วย/ปี

รวม

กองทุน ชุมชนอยู่ดี ชีวิตพอเพียง ท่าสองยาง

ช่วยเหลือเด็กในชุมชน 200 คน

200

7200

1,440,000

ค่าติดต่อประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงาน

 

 

4,800

ค่าบริหารจัดการ10%

 

 

144,480

รวมงบประมาณดำเนินโครงการ

 

 

1,589,280

แสดงความคิดเห็น