เกี่ยวกับเรา

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมาหลายยุคหลายสมัย ยิ่งในปัจจุบันที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การกระจายข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ เป็นไปได้ง่าย รวดเร็ว และทั่วถึง

เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้ ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นไปได้อย่างกว้างขวางขึ้น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ขยายโอกาสในการแบ่งปันโดยได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่สังคมออนไลน์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังเรื่องเร่งด่วน ทั้งความช่วยเหลือด้านการศึกษา อาชีพ สุขอนามัย ที่อยู่อาศัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยผู้แบ่งปันสามารถเลือกบริจาคเงิน  ร่วมลงแรงเป็นจิตอาสา หรือเป็นสื่อกลางนำพาข่าวสารให้กระจายไปในวงกว้าง ช่วยสร้างการรับรู้และชักชวนให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้เร็วขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเริ่มต้นของ  “ร้อยฝัน พันสุข”  ที่จัดตั้งเพื่อขยายความช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้พวกเขาได้รับโอกาสที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น

โครงการที่  “ร้อยฝัน พันสุข”  เปิดระดมทุนและขอรับจิตอาสาเกิดจากการทำงานและสำรวจความต้องการจำเป็นของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับหน่วยงานหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ อาทิ โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงพยาบาล  อ.บ.ต.  กลุ่มอาชีพ ฯลฯ โดยมูลนิธิฯ จะได้มีการวางแผนงาน  กำหนดผู้รับผิดชอบ  เกณฑ์การประเมินผล  และแนวทางการตรวจติดตามงานตลอดจนการรายงานผลที่ชัดเจน 

ร่วมสนับสนุน .. ร่วมลงแรง .. ร่วมแบ่งปัน
ร้อยฝัน พันสุข (100fund1000sook)”  คือการระดมทุนในรูปแบบของคราวด์ฟันดิ้งหรือการระดมทุนสาธารณะ เป็นการระดมทุนที่เปิดรับการสนับสนุนจากผู้อุปการะ ผู้บริจาค หรือผู้สนับสนุนที่มีจิตเมตตา และจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือโครงการต่างๆ ให้สำเร็จได้ โดยมีการกำหนดจำนวนเงินและเวลาที่เปิดระดมทุนอย่างชัดเจน รวมถึงจำนวนแรงงานอาสาที่ต้องการในการทำโครงการนั้นๆ ให้สำเร็จได้ ผู้บริจาคสามารถเลือกโครงการที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนได้ โดยในการระดมทุนแบบสาธารณะนี้ เงินบริจาคที่ต้องการและระยะเวลาดำเนินการจะถูกกำหนดอย่างชัดเจน เงินบริจาคที่ได้รับจะนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการ หรือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้โดยตรง มีการแสดงรายงานผลการดำเนินงานอย่างเมื่อโครงการสำเร็จลุล่วงแล้ว เพื่อผู้บริจาคสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน  

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศล มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนโดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเด็กเป็นตัวแทนของเด็กยากไร้คนอื่นๆ ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2517 และเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 59 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ใบเสร็จสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 

ร่วมช่วยเหลือแบบไหนได้บ้าง ?

ทุกโครงการที่เปิดระดมทุน และขอรับอาสาสมัครเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่การดำเนินการของมูลนิธิฯ
มีการประเมินและทำรายงานปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พื้นที่ของมูลนิธิฯ ที่ทำงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องที่
จนเกิดมาเป็นโครงการซึ่งท่านสามารถเลือกความประสงค์ในการบริจาค สนับสนุน และช่วยเหลือได้ ดังนี้

 

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร้อยความฝัน...เรียงกันเป็นพันความสุขส่งไปยังเด็ก ครอบครัว และชุมชน ได้ดังนี้
1.  เป็นสมาชิก “ร้อยฝัน พันสุข” โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้จากเมนู สมาชิก และทำตามขั้นตอน
2.  ร่วมโครงการ โดยเลือกจากโครงการที่เปิดระดมทุน ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ไม่จำกัดโครงการ
3.  หรือท่านสามารถร่วมลงแรงในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดรับในแต่ละโครงการ เพื่อร่วมลงแรงกับเรา
4.  หากโครงการที่ท่านเลือกมีจำนวนผู้ร่วมลงแรงครบแล้ว ท่านสามารถลงชื่อร่วมอาสาได้จากหน้าแรก เพื่อทำการระบุความถนัดของท่าน และโครงการที่ต้องการ
5.  ร่วมแบ่งปัน เพื่อ และเป็นการขยายโอกาสให้ความฝันของเด็ก ครอบครัว และชุมชน เป็นจริง ท่านสามารถร่วมแบ่งปันให้ครอบครัว เพื่อน หรือคนที่ท่านรัก ได้ตามสื่อสังคมต่างๆ
     เช่น ทาง FaceBook หรือ ทาง Line